Overzicht

Zorgaanmeldprocedures

De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden.

Meer informatie:

Om passend onderwijs te organiseren, zijn er verschillende vormen van ondersteuning in onze regio:

Iedere school biedt een basisondersteuning en daarnaast biedt iedere school afzonderlijk extra ondersteuning. Door vier reguliere scholen zijn VO+ klassen ingericht. Het VSO biedt onderwijs aan leerlingen die specialistische en intensieve begeleiding nodig hebben.

 • Basisondersteuning

  Dit is de ondersteuning waarmee scholen de leerlingen die net iets meer nodig hebben, kunnen helpen. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden bij vragen die regelmatig voorkomen; bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen, plannen en organiseren van schoolwerk, een time-out mogelijkheid, sociale vaardigheidstraining, extra mentorgesprekken of misschien een aangepaste stoel.

  Leerwegondersteuning (lwoo) op de vmbo-scholen is onderdeel van de basisondersteuning van deze scholen.

  Voor de meeste kinderen is de basisondersteuning voldoende om de school goed te doorlopen.

  Lees meer over de afspraken die we binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt over de basisondersteuning →

 • Extra ondersteuning (onderwijsarrangement)

  Extra ondersteuning op de eigen vo-school is een aanvulling op de basisondersteuning. Leerlingen kunnen binnen hun eigen vo-school extra ondersteuning krijgen. De extra ondersteuning noemen we een ‘onderwijsarrangement’.

  Heeft een kind extra ondersteuning of aanpassingen in het onderwijs nodig? Dan wordt gekeken of dit verzorgd kan worden door het ondersteuningsteam van de school. Bijvoorbeeld via een leerlingbegeleider of specialist in de school, wellicht met aanvullende hulp van buiten school.

  Scholen kunnen onderwijsarrangementen op verschillende manieren organiseren. Scholen kunnen kiezen voor individuele of groepsgewijze ondersteuning. Voorbeelden van ondersteuning zijn:

  • versterken van de vaardigheden van de leerling zelf door training en coaching;
  • afwijking van de onderwijstijd;
  • een time-outmogelijkheid op een vaste plek met begeleiding;
  • observaties;
  • inzet van expertise.

  De school stelt hiervoor een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en kijkt daarvoor samen met de leerling en ouders wat er nodig is.

  Extra ondersteuning heeft als doel:

  • De leerling blijft zoveel mogelijk deelnemen aan de reguliere lessen in de eigen klas;
  • Thuiszitten of uitstroom naar vso te voorkomen;
  • Mogelijk te maken dat de leerling een diploma kan halen in het regulier onderwijs;
  • De overstap vanuit het (v)so te versoepelen en te ondersteunen.
 • VO+ klassen

  Sommige leerlingen hebben voor een langere tijd vergelijkbare ondersteuning nodig. Voor hen hebben we op een aantal reguliere scholen zogenaamde VO+ klassen. Hier bundelen we alle beschikbare kennis in ons netwerk op een bepaalde plaats, zo veel mogelijk dichtbij huis.

  De doelstelling van VO+ is leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een diploma binnen het regulier vo-onderwijs.

  Het gaat om leerlingen waarbij de mate van aandacht en begeleiding zodanig is, dat betrokkenen twijfelen tussen plaatsing in het regulier vo of vso. Er is gerichte aandacht en begeleiding nodig op het sociale emotionele-communicatieve gebied en schoolse vaardigheden.

  In de regio Duin- en Bollenstreek wordt VO+ door vier scholen georganiseerd:

  • Praktijkonderwijs: Limes Katwijk
  • Vmbo basis/kader/(technische tl): Teylingen College, locatie KTS – Voorhout
  • Vmbo Tl: Visser ’t Hooft Lyceum – Rijnsburg (start schooljaar 2023-2024)
  • Havo/vwo: Teylingen College, Leeuwenhorst – Noordwijkerhout

  Leerlingen kunnen geplaatst worden in een VO+ klas na goedkeuring door het Samenwerkingsverband.

  Lees verder:

  Informatiefolder over VO+ Duin- en Bollenstreek (2022-2023) →

 • Voortgezet Speciaal Onderwijs

  In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt specialistische en intensieve begeleiding geboden. Het vso geeft les aan leerlingen die langdurig extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke beperking of aandoening, psychiatrische klachten, moeilijk stuurbaar gedrag en/of langdurig verzuim.

  Binnen het vso is het mogelijk om doorlopende begeleiding te organiseren met verregaande aanpassingen op het onderwijs en wordt er lesgegeven in kleinere groepen.

  De vso-scholen werken nauw samen met instellingen voor jeugdhulp, psychiatrie, gehandicaptenzorg, revalidatie en arbeid. Het uitgangspunt is dat het vso het onderwijs en de ondersteuning van haar leerlingen zo uitrust, dat een overgang mogelijk is naar:

  • Een reguliere vo-school;
  • Het vervolgonderwijs;
  • De arbeidsmarkt;
  • Een dagbesteding

  Voor een plek op het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband.

Vragen en advies

Voor casusoverleg, vragen over ondersteuning in het vo of om te bespreken of VO+, Praktijkonderwijs of VSO passend is en welke stappen ondernomen moeten worden, kan het PO (in groep 7) contact worden opgenomen met de onderwijsspecialisten of routebegeleiders van het Samenwerkingsverband PO of (in groep 8) met het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.