Overzicht

Basisondersteuning

Basisondersteuning kan worden omschreven als: ‘het aanbod van onderwijs, begeleiding, ondersteuning en voorzieningen dat elke school in het Samenwerkingsverband binnen de eigen schoolorganisatie minimaal biedt’. Preventieve en licht curatieve interventies vallen onder de basisondersteuning.

Basisondersteuning heeft een nauwe relatie met het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Immers, uit de beschrijving van het SOP van de school wordt duidelijk voor welke specifiekere begeleiding, naast basisondersteuning, leerlingen ook terecht kunnen bij die school en onder welke voorwaarden.

Op alle scholen wordt basisondersteuning geboden. De scholen binnen het samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek hebben afspraken gemaakt over wat iedere school minimaal aan ondersteuning biedt al dan niet samen met andere partners.

Samengevat betekent dit dat scholen zich houden aan de volgende afspraken:

  1. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht;
  2. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van teamleden;
  3. De school zorgt voor een positief pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en teamleden;
  4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt hen zorgvuldig over;
  5. Elke schoollocatie bekijkt per leerling zorgvuldig wat de onderwijsbehoefte is en bepaalt vervolgens met de ouders hoe zij de ondersteuning het best kan vormgeven en wie daarbij nodig zijn. Dit wordt vastgelegd in het leerlingdossier;
  6. De school werkt samen met partners aan een effectieve ondersteuningsstructuur;
  7. De school stelt jaarlijks de effectiviteit vast van de ondersteuning en begeleiding;
  8. Iedere schoollocatie beschrijft haar (basis- en extra) ondersteuningsmogelijkheden in het Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek;
  9. Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs zijn een specifieke vorm van basisondersteuning.