Overzicht

Overstaproute VSO

Als de school (PO, SO of SBO) een verwijzing naar het VSO overweegt, is het zaak om tijdig zaken in gang te zetten om gezamenlijk een goede afweging te maken. Voor verwijzing naar het VSO is een pre-advies toelaatbaarheid VSO nodig. Scholen vragen uiterlijk 15 november via Onderwijs Transparant een pre-advies aan bij Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, voor leerlingen woonachtig in een van de gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek.

Toelichting:

Lees hier een toelichting op de procedure en antwoorden op meeste gestelde vragen.

• Leerlingen in beeld brengen (eind groep 7)

De basisschool brengt in groep 7 de leerlingen in beeld waarbij de (huidige en verwachte) mate van aandacht en begeleiding zodanig is, dat betrokkenen twijfelen tussen naar in het regulier vo, een vo+ klas of vso:

  • Alle leerlingen uit het reguliere PO/SBO die wellicht zullen doorstromen naar het VSO hebben een actueel OPP of groeidocument eind groep 7.
  • Er is al extra ondersteuning (en jeugdhulpverlening) voor de leerling ingezet.
  • Er is een duidelijk beeld van de ondersteuningsvraag en er is reeds ondersteuning ingezet, waardoor er een beeld is van wat er werkt voor de leerling.

Bespreek het voorlopige schooladvies en de benodigde ondersteuning met de ouders zodat zij zich tijdig en zorgvuldig kunnen oriënteren op welke school hun kind de gewenste ondersteuning kan bieden.

Om na te gaan of een overstap naar het VSO passend lijkt en welke stappen ondernomen moeten worden, kan het PO (in groep 7) contact opnemen het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.

• Ondersteuningsteam (vóór 1 oktober)

De basisschool organiseert (voorkeur eind groep 7, maar uiterlijk 1 okt. groep 8) een Ondersteuningsteam (overleg), waarin met ouders de opties regulier VO, VO+ en VSO worden besproken. Een adviseur van het Loket Passend Onderwijs VO sluit aan bij het OT. Neem hiervoor tijdig contact op met het Samenwerkingsverband.

Bespreek in het ondersteuningsteam de zienswijze van alle betrokken t.a.v.:

  • De benodigde (extra) onderwijs-ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden die het kind heeft om succesvol te kunnen zijn in zijn/haar leerontwikkeling binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs;
  • Welke ondersteuning in het voortgezet (speciaal) onderwijs als meest passend wordt gezien en waarom.

De afweging en onderbouwing van de aanvraag, zoals besproken in dit overleg, wordt vastgelegd in het Aanvraagformulier Toelaatbaarheid

Voor de S(B)O-scholen in onze regio sluiten de deskundigen aan bij een CvB of ander overlegmoment om de ingediende aanvragen te bespreken.

• Aanvraag Pre-advies VSO (uiterlijk 15 november)

Als de basisschool en de ouders verwachten dat een verwijzing naar het vso nodig en passend is, dan dient de basisschool uiterlijk 15 november een aanvraag in voor een pre-advies toelaatbaarheid vso.

De PO-school levert het dossier aan in Onderwijs Transparant. Het indienen van een aanvraag pre-advies verloopt via de zorgaanmeldroute in Onderwijs Transparant (POVO-module) > Aanmeldformulier advies VSO of VO+

De aanvraag bevat de volgende bijlagen:

Verplicht:

   • Volledig en ondertekend Aanvraagformulier Toelaatbaarheid
   • Het huidig OPP of Groeidocument inclusief handelings-/actieplan Leerling
   • Het geëvalueerde OPP en handelings-/actieplan over groep 7

Optioneel:

   • Een (aanvullend) verslag van het OT waarbij de afweging en onderbouwing van de aanvraag is besproken.
   • Een intelligentieonderzoek indien onderdeel van de onderbouwing

Toelichting  aanvraagformulier:

Een aanvraag is gebaseerd op de afweging van mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven.

Bij een onderbouwing (zienswijze) van een aanvraag wordt er een koppeling gemaakt tussen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op verschillende gebieden (bijv. bij het leren, schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid, vrije momenten, contact, fysiek etc.), de capaciteiten, sterke/belemmerende factoren, evt. thuissituatie, onderzoek/hulpverlening en de ondersteuning die geboden is en de ondersteuning/aanpassing die in het voortgezet (speciaal) onderwijs nodig zal zijn.

• Beoordeling en pre-advies

Aanvragen worden gecontroleerd op volledigheid en vervolgens in behandeling genomen door de Commissie Toelaatbaarheid en Arrangementen.

2 (externe) deskundigen beoordelen namens het Samenwerkingsverband (uitsluitend) volledig aangeleverd dossiers voor een TLV.

Het kan zijn dat er aanvullende stukken nodig zijn om tot een pre-advies te kunnen komen. De aanvragende school ontvangt hierover bericht.

 1. Het Samenwerkingsverband geeft binnen 6 weken een pre-advies af middels een adviesformulier in Onderwijs Transparant.
 2. Bij afwijzing van de aanvraag zal een kopie van de onderbouwing toegevoegd worden om inzicht te geven in de totstandkoming van het pre-advies.
 3. Het PO brengt ouders op de hoogte van het advies.

• Aanmelding bij het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Het PO brengt tijdig het schooladvies uit en stelt het OKR op waarin dit onderbouwd wordt. Het schooladvies wordt weergegeven op het adviesblad met unieke code. Het pre-advies dient als bijlage aan het OKR te worden toegevoegd.

Ouders melden hun kind tijdig * aan bij één VSO-school middels het aanmeldformulier van de school en het adviesblad (met unieke code). Deze school kan met de code het complete dossier van de toeleverende school (voorzien van pre-advies) van een leerling inzien en de aanmelding in behandeling nemen.

Het pre-advies toelaatbaarheid VSO moet aangevraagd worden voordat ouders aanmelden. Voor toelating tot het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van een samenwerkingsverband VO. Deze TLV wordt aangevraagd door de VSO-school van keuze. Na aanmelding start de VSO-school de TLV-aanvraag, middels het pre-advies.

* We adviseren ook om tijdig bij de beoogde VSO-school na te gaan hoe de toelatingsprocedure verloopt en wat de aanmelddata zijn. Soms wordt aanwezigheid bij bijvoorbeeld een ouderavond of Open Dag verplicht gesteld.

Aanvraag advies VSO door PO/SO/SBO buiten de regio Duin- en Bollenstreek:

Scholen buiten onze regio die geen toegang hebben tot de POVO-module van Onderwijs Transparant voor onze regio kunnen een pre-advies aanvragen door het aanmeldformulier samen met recent en ondertekend Groeidocument/OPP beveiligd te mailen naar: [email protected].