Overzicht

Leerwegondersteuning en Praktijkonderwijs

Als de school (PO, SO of SBO) een verwijzing naar het Praktijkonderwijs overweegt of denkt dat leerwegondersteuning voor een leerling nodig is, melden zij deze leerlingen uiterlijk 1 november aan voor onderzoek naar ondersteuningsbehoeften. Voor plaatsing in het Praktijkonderwijs gelden landelijke criteria en is er een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het Samenwerkingsverband vereist. Voor leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg beslissen de vmbo-scholen in onze regio zelf over de toewijzing van leerwegondersteuning.

De bedoeling van deze aanvullende procedure is om er met elkaar voor te zorgen dat alle benodigde, geldige gegevens voor een aanvraag van een pro-tlv of toewijzing van leerwegondersteuning in het vo, beschikbaar zijn op het moment van aanmelding op een vo-school. Ouder(s) en leerling weten tijdig waar zij hun schoolkeuze op kunnen baseren. Dit bevordert een soepele overstap van po naar vo voor deze leerlingen.

Procedure

Meer info over de route naar het praktijkonderwijs:

 

Meest gestelde vragen:

Lees hier een toelichting op de procedure en antwoorden op meeste gestelde vragen.
 • Welke leerlingen geef ik op voor de screening en advies lwoo/pro?

  Het PO maakt eind groep 7 op basis van didactische gegevens van groep 6 en 7 een selectie van leerlingen die vanwege leerachterstanden en/of leerbelemmeringen mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs. Er dient sprake te zijn van relatieve leerachterstanden op minimaal op 2 leergebieden, waarvan één gebied op BL of IR.

  Richtlijn opgave screening lwoo (dossieronderzoek):

  • Eind gr. 7 (DL 50): DLE 30 – 40
  • Leerlingen met een duidelijk uitstroomperspectief vmbo (b/k), waarbij wel ondersteuning gewenst is.

  Richtlijn opgave drempelonderzoek + nio:

  • Eind gr. 7 (DL 50): DLE <30
  • Leerlingen met een voorlopig schooladvies praktijkonderwijs of waarbij de ontwikkeling binnen het grensgebied lwoo/pro valt.

  (Leerachterstanden worden berekend met de volgende formule: (1 – (DLE/DL)) x 100 = leerachterstand

 • Hoe meld ik de leerlingen aan?

  De basisschool meldt de leerlingen uiterlijk 1 november aan bij het VO voor onderzoek en advies, via Onderwijs Transparant > zorgaanmeldprocedure > Aanmeldformulier onderzoek LWOO/Pro)

  Status definitief = verzending aanvraagformulier (er is geen e-mailbevestiging).
  De sbo-scholen melden uiterlijk 15 oktober hun leerlingen aan in Onderwijs Transparant (via Limes).

  LET OP:

  Schoolverloop is belangrijk voor een correcte berekening van de didactische leeftijd (DL). Het is van belang dat alle jaren primair onderwijs (inclusief doublures) worden aangegeven. Ook als dit onderwijsjaren op een andere PO-school of in het buitenland zijn.

  Het aanmeldformulier in Onderwijs Transparant bevat minimaal de volgende informatie:

  • Een overzicht van toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m eind groep 7;
  • Een typering van de leerling en omschrijving ondersteuningsbehoeften in het VO;
  • Een onderbouwde motivering van het (voorlopig) advies;
  • Bij drempelonderzoek en NIO: Toestemmingsverklaring (verplicht).
  • Voor de bepaling toelaatbaarheid Praktijkonderwijs worden ook de leerresultaten op technisch lezen beoordeeld. Daarom is het verplicht om de uitslag van een van de volgende leestests toe te voegen, die in het huidige schooljaar zijn afgenomen:
   • LOVS AVI, Cito, 2009
   • LOVS DMT Cito 2009 (kaart 1, 2 en 3)
  • Bij drempelonderzoek en NIO: DMT Kaart 123 afgenomen in het huidige schooljaar (verplicht);

  Indien aanwezig en van belang wordt de volgende informatie toegevoegd:

   • Een recent geëvalueerd Groeidocument / OPP/ Handelingsplan;
   • Reeds afgenomen intelligentieonderzoek. Alleen intelligentieonderzoek ondertekend door GZ-psycholoog met een onderzoekdatum die valt binnen het afgelopen schooljaar valt binnen de toegestane testinstrumenten. Hiervoor moet schriftelijk toestemming zijn van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling.
 • Wie en waar meld ik aan voor de dossierscreening lwoo?

  Leerlingen met een voorlopig schooladvies vmbo basis en/of kader, die mogelijk ondersteuning nodig hebben bij het behalen van hun vmbo-diploma.

  Aanmelden bij:

  • Aanmelden voor de screening bij de vmbo-school in de regio waar de leerling vermoedelijk wordt aangemeld (Fioretti College Hillegom, KTS Voorhout of Vakcollege Rijnmond Katwijk).

  Leerlingen die voor leerwegondersteuning worden verwezen naar een vmbo-school buiten de regio, volgen de in die regio geldende procedure voor ondersteuningstoewijzing.

  (Aanmelding voor onderzoek door een van de scholen betreft geen definitieve aanmelding op deze school. Er blijft dus de mogelijkheid om uiteindelijk op een andere school aan te melden.)

 • Wie en waar meld ik aan voor een drempel- en intelligentieonderzoek?

  Leerlingen met een voorlopig schooladvies praktijkonderwijs of waarbij de ontwikkeling binnen het grensgebied lwoo/pro valt, nemen deel aan het didactisch en intelligentieonderzoek door het VO om vast te stellen welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

  Aanmelden bij:

  • De afname van het onderzoek verloopt via Limes Praktijkonderwijs.
 • Wanneer en waar wordt het Drempel- en Intelligentieonderzoek afgenomen?

  Voor Drempelonderzoek en NIO ontvangt de basisschool voor de betreffende leerling(en) een schriftelijke uitnodiging vanuit Limes Praktijkonderwijs. De basisschool informeert ouders en leerling over datum, tijdstip en locatie van afname.

  Medio oktober/november wordt het Drempelonderzoek en een Nio afgenomen bij de leerlingen die daarvoor zijn aangemeld.

  Zodra de data voor 2024 bekend zijn, zullen deze hier worden gepubliceerd.

 • Is er een overzicht van contactpersonen van de scholen?

  2023-2024:

 • Wanneer en hoe ontvang ik de uitslag?

  > De vmbo-school screent de dossiers (toetsgegevens van groep 6, eind 7) aan de hand van de gezamenlijke richtlijnen. De school beoordeelt of de leerling in aanmerking komt voor lwoo.

  > De Commissie Toelaatbaarheid en Arrangementen van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek beoordeelt – op basis van de uitslagen van het Drempelonderzoek en NIO, samen met de aangeleverde gegevens vanuit de basisschool – of wordt voldaan aan de criteria voor praktijkonderwijs of leerwegondersteuning in het vmbo en geeft een pre-advies af.

  • De uitslag wordt uiterlijk 15 december gecommuniceerd via een uitslagformulier in Onderwijs Transparant.
   • Indien wenselijk kan de basisschool aanvullende toelichting vragen over het advies, via de CAT.
   • De scoreformulieren van de afgenomen toetsen worden toegevoegd als bijlagen aan het dossier van de leerling *.
   • Op de sbo-scholen vinden gesprekken t.a.v. de adviezen plaatst tussen school en CAT.
  • De basisschool communiceert met de ouders over de uitslagen en geeft ouders een schooladvies.
 • Wat gebeurt er als er een aanmelding is teruggezet?

  Tussen 1 november t/m 15 november worden de aanvraagformulieren beoordeeld (volledigheid) en in behandeling genomen door de vo-school (zoals in het aanvraagformulier in aangegeven).

  • Aanmeldingen kunnen worden ‘teruggezet‘ als er aanvullende informatie vanuit de basisschool gewenst is. Contactpersoon 1 in het aanmeldformulier ontvangt een mailnotificatie. In OT staat een toelichting bij het teruggezette aanvraagformulier.

  Wanneer de aangeleverde toetsgegevens bij het vmbo binnen het grensgebied praktijkonderwijs vallen, niet recent, eenduidig of compleet zijn:

  • Contact en overleg tussen de vmbo-school met het PO is noodzakelijk als de lvs-scores niet eenduidig zijn of afwijken van het voorlopig advies en beeld van de basisschool.
  • Dit overleg kan leiden tot verzoek om aanvullende toetsinformatie uit groep 8 aan te leveren of het besluit dat aanvullend onderzoek nodig is om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen.
  • De school nodigt de leerling (via de basisschool) uit voor aanvullend onderzoek (via afname Drempelonderzoek en evt. Nio).
 • Wat is de rol van het Samenwerkingsverband?

  De Commissie Toelaatbaarheid en Arrangementen van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek beoordeelt – op basis van de uitslagen van het Drempelonderzoek en NIO, samen met de aangeleverde gegevens vanuit de basisschool – of wordt voldaan aan de criteria voor praktijkonderwijs of leerwegondersteuning in het vmbo en geeft een pre-advies af.

  • Een advies Praktijkonderwijs van de CAT geldt als pre-advies, waarmee een Toelaatbaarheidsverklaring kan worden aangevraagd door het Praktijkonderwijs
 • Wie communiceert het advies met ouders en leerling?

  December-Januari: 

  • De basisschool bespreekt met de ouders/leerling (de uitslagen van de afgenomen testen) en het advies.
  • De basisschool stelt een definitief schooladvies op.
 • Wat zijn de richtlijnen en criteria?

  Op basis van de aangeleverde test- en toetsinformatie van de basisschool van groep 6 en 7 wordt door de vmbo-school beoordeeld of een leerling leerachterstanden heeft en in aanmerking komt voor leerwegondersteuning

  Voor toelating tot het Praktijkonderwijs gelden wettelijke criteria en is niet het schooladvies leidend. Het Inrichtingsbesluit WVO artikel 15d beschrijft op basis van welke beoordelingscriteria het Samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs mag toewijzen.

  Leergebieden

  • TL = technisch lezen
  • BL = begrijpend lezen
  • SP = spellen
  • IR = inzichtelijk rekenen
 • Welke instrumenten zijn toegestaan?

  Welke instrumenten zijn toegestaan?

  Toegestane toetsen voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing staan in het de regeling screenings- en testinstrumenten vanuit de Rijksoverheid. Deze regeling wordt jaarlijks gepubliceerd:

  Staatscourant 2023, 26276 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

  Het resultaat op de Eindtoets maakt geen onderdeel uit van de bepaling toelaatbaarheid tot het Praktijkonderwijs of het toekennen van LWOO.

  Didactisch onderzoek

  Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen. Voor PrO is vereist dat de didactische gegevens in het huidige leerjaar zijn afgenomen. Dat geldt ook voor Technisch Lezen.

  Intelligentieonderzoek

  Intelligentieonderzoek dient te worden toegepast onder verantwoordelijkheid van een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch geschoold orthopedagoog-generalist.

  De scores op de IQ-test mogen niet ouder zijn dan twee jaar.