Overzicht

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders. Heeft de leerling meer nodig dan de basisondersteuning? Dan maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarin staat hoe de ondersteuning van de leerling eruit ziet. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Lees verder:

Wat staat er in een OPP?
In het ontwikkelingsperspectief staat omschreven wat de leerling nu kan en wat de school en ouders verwachten dat de leerling kan en kent bij het verlaten van de school. Het plan bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. U en uw kind (indien >16 jaar) hebben hier inspraak in. In het tweede deel staat welke begeleiding en ondersteuning daarvoor nodig is.

Minstens 1x per jaar wordt het OPP opnieuw bekeken en, als dat nodig is, aangepast. Op dat moment kijkt de school ook of de leerling op de juiste plek zit, of beter kan doorstromen naar een (bovenschools) arrangement of het speciaal onderwijs of juist kan terugstromen naar het regulier onderwijs. In het plan staat in ieder geval:

  • Het verwachte uitstroomniveau van uw kind.
  • De onderwijsdoelen voor uw kind.
  • Welke leerstof er wordt aangeboden.
  • Het handelingsdeel: op welke manier uw kind wordt begeleid en ondersteund.
  • De afwijkingen van het reguliere programma.
Welke gegevens gebruikt de school in het OPP
Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gebruikt de school gegevens van de leerling over:
  • De schoolse ontwikkeling: zoals de leerresultaten, het onderwijskundig rapport, het verloop van de schooltijd en een eventueel uitstroomadvies van de vorige school.
  • Persoonskenmerken: zoals zelfvertrouwen, gedrag en motivatie.
  • Capaciteiten: zoals intelligentie.
  • Medische gegevens: zoals een advies of verklaring van een arts of psycholoog.
  • Eerder verleende hulp en ondersteuning.

Goede afspraken zijn belangrijk

Als het op school niet vanzelf gaat, is het belangrijk dat ouders, kind en school op dezelfde lijn zitten. Het is daarom verstandig om duidelijke afspraken te maken en vast te leggen. Hoe soepeler het overleg tussen ouders en school en hoe grondiger ouders zichzelf informeren hoe beter uiteindelijk de oplossing.

U en uw kind spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming en het uitvoeren van dit plan. Ook hebben ouders en leerling een belangrijke rol bij het (jaarlijks) evalueren van het plan. Daarnaast wordt op dit deel van het plan uw instemming gevraagd. Met andere woorden: bent u het eens met de beschreven begeleiding en ondersteuning voor uw kind (handelingsdeel)?