Overzicht

Overstaproute VO+

Als de school (PO, SO of SBO) een overstap naar een VO+ klas overweegt, is het zaak om tijdig zaken in gang te zetten om gezamenlijk een goede afweging te maken. Voor verwijzing naar het VO+ is een pre-advies nodig. Scholen vragen uiterlijk 15 november via Onderwijs Transparant een pre-advies aan bij Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, voor leerlingen woonachtig in een van de gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek.

Het doel VO+ is leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een diploma binnen het regulier vo-onderwijs. Zie informatiebrochure VO+ (downloads onderaan deze pagina).

Toelichting:

Lees hier een toelichting op de procedure en antwoorden op meeste gestelde vragen.

• Leerlingen in beeld brengen (groep 7)

De basisschool brengt in groep in groep 7 de leerlingen in beeld waarbij de (huidige en verwachte) mate van aandacht en begeleiding zodanig is, dat betrokkenen twijfelen tussen naar in het regulier vo, een vo+ klas of vso:

  • Er is gerichte aandacht en begeleiding nodig op het sociale emotionele-communicatieve gebied en schoolse vaardigheden.
  • Daarvoor is reeds ondersteuning (en jeugdhulpverlening) ingezet, waardoor er een beeld is van wat er werkt voor de leerling.
  • De leerling heeft een actueel OPP of groeidocument (eind groep 7).

Bespreek het voorlopige schooladvies en de benodigde ondersteuning met de ouders zodat zij zich tijdig en zorgvuldig kunnen oriënteren op welke school hun kind de gewenste ondersteuning kan bieden.

Om na te gaan of plaatsing in een VO+ klas eventueel passend lijkt en welke stappen ondernomen moeten worden, kan het PO (in groep 7) contact opnemen het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.

• Ondersteuningsteam (vóór 1 oktober)

De basisschool organiseert (voorkeur eind groep 7, maar uiterlijk 1 okt. groep 8) een Ondersteuningsteam (overleg), waarin met ouders de opties regulier VO, VO+ en VSO worden besproken. Een adviseur van het Loket Passend Onderwijs VO sluit aan bij het OT. Neem hiervoor tijdig contact op met het Samenwerkingsverband.

Bespreek in het ondersteuningsteam de zienswijze van alle betrokken t.a.v.:

  • De benodigde (extra) onderwijs-ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden die het kind heeft om succesvol te kunnen in zijn/haar leerontwikkeling binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs;
  • Welke ondersteuning in het voortgezet (speciaal) onderwijs als meest passend wordt gezien en waarom.

De afweging en onderbouwing van de aanvraag, zoals besproken in dit overleg, wordt vastgelegd in het Aanvraagformulier Toelaatbaarheid

Voor de S(B)O-scholen in onze regio sluiten de deskundigen aan bij een CvB of ander overlegmoment om de ingediende aanvragen te bespreken.

• Oriëntatiegesprekken VO+ (vóór 1 november)

Indien VO+ het best passend lijkt, wordt een oriënterend gesprek ingepland met de beoogde school met VO+ klas (o.b.v. niveau-advies). De VO-school kan meedenken over de plaatsbaarheid van de leerling. Tevens sluit een adviseur van het Samenwerkingsverband VO aan bij dit gesprek. Om dit gesprek plaats te kunnen laten vinden dient er toestemming te zijn voor het delen van de dossiergegevens tussen de PO-school en de VO-school met VO+ klas.

Indien ook in dit overleg VO+ goed passend lijkt voor de leerling, kan de leerling worden aangemeld voor de interesselijst van de betreffende school (let op: dit is geen aanmelding en plaatsingsgarantie) en start de PO-school de aanvraagprocedure van een pre advies VO+ bij het Samenwerkingsverband. Definitieve aanmeldingsprocedure start na de centrale aanmeldweek.

• Aanvraag Pre-advies

Als de basisschool en de ouders verwachten dat extra ondersteuning in een VO+ klas nodig en passend is, dan dient de basisschool uiterlijk 15 november een aanvraag in voor een pre-advies.

De PO-school levert het dossier aan in Onderwijs Transparant. Het indienen van een aanvraag pre-advies verloopt via de Onderwijs Transparant (POVO-module) > zorgaanmeldprocedure > Aanmeldformulier advies VSO of VO+

DE AANVRAAG BEVAT DE VOLGENDE BIJLAGEN:

Verplicht:

   • Volledig en ondertekend Aanvraagformulier Toelaatbaarheid
   • Het huidig OPP of Groeidocument inclusief handelings-/actieplan Leerling
   • Het geëvalueerde OPP en handelings-/actieplan over groep 7

Optioneel:

   • Een (aanvullend) verslag van het OT waarbij de afweging en onderbouwing van de aanvraag is besproken.

Toelichting:

Een aanvraag is gebaseerd op de afweging van mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven.

Bij een aanvraag wordt er een koppeling gemaakt tussen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op verschillende gebieden (bijv. bij het leren, schoolse vaardigheden, zelfredzaamheid, vrije momenten, contact, fysiek etc.), de capaciteiten, sterke/belemmerende factoren, evt. thuissituatie, onderzoek/hulpverlening en de ondersteuning die geboden is en de ondersteuning/aanpassing die in het voortgezet (speciaal) onderwijs nodig zal zijn.

• Beoordeling en advies

Aanvragen worden gecontroleerd op volledigheid en vervolgens in behandeling genomen door de Commissie Toelaatbaarheid en Arrangementen.

2 (externe) deskundigen beoordelen namens het Samenwerkingsverband (uitsluitend) volledig aangeleverd dossiers voor een TLV.

Het kan zijn dat er aanvullende stukken nodig zijn om tot een advies te kunnen komen. De aanvragende school ontvangt hierover bericht.

 1. Het Samenwerkingsverband geeft binnen 6 weken een pre-advies af middels een adviesformulier in Onderwijs Transparant.
 2. Bij afwijzing van de aanvraag zal een kopie van de onderbouwing toegevoegd worden om inzicht te geven in de totstandkoming van het pre-advies.
 3. Het PO brengt ouders op de hoogte van het advies.

• Aanmelding bij de VO-school met een VO+ klas

Het PO brengt tijdig het schooladvies uit en stelt het OKR op waarin dit onderbouwd wordt. Het schooladvies wordt weergegeven op het adviesblad met unieke code. Het pre-advies dient als bijlage aan het OKR te worden toegevoegd.

Ouders melden hun kind voor 1 februari aan bij vo-locatie met een VO+ klas middels het aanmeldformulier van de school en het adviesblad (met unieke code). Deze school kan dan vervolgens tijdig de toelatingsprocedure starten.

Het pre-advies toelaatbaarheid VO+ moet aangevraagd worden voordat ouders aanmelden. De VO-school volgt de stappen van de toelatingsprocedure en neemt een plaatsingsbesluit. Er wordt altijd een intakegesprek gevoerd met ouders en leerling.