Overzicht

Aanvraagprocedure TLV en Arrangementen

De besluitvorming met betrekking tot de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring vso/pro of een (bovenschools) arrangement, vindt plaats via een multidisciplinair overleg (MDO). Een dergelijk MDO heet een ‘MDO-T’ (de T staat voor Toelating). Binnen het MDO nemen ouders en leerling een centrale positie in.

Aanvraagprocedure vanuit regulier VO

Voordat een aanvraag (TLV VSO, Pro of Arrangement) ingediend  kan worden bij de Commissie Arrangementen en Toelaatbaarheid (CAT), worden de volgende stappen doorlopen:

Aanvraagprocedure tlv en arrangementen

Aanvraagprocedure tlv en arrangementen

Download