Overzicht

Bestuur en organisatie

Het bestuur van het Samenwerkingsverband wordt gevormd door gemandateerde bestuursafgevaardigden van de deelnemende schoolbesturen en bestaat uit 8 leden. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestuurt op afstand (toezichthoudend bestuur en heeft aan de directeur Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek taken en bevoegdheden gemandateerd die zijn vastgelegd in een managementstatuut en het toezichtkader. De directeur Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek legt verantwoording af aan dit bestuur van het Samenwerkingsverband en is voorzitter van platform schooldirecties, bestaande uit directeuren van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De uitvoering en uitwerking van het vastgestelde beleid wordt in bijeenkomsten met ondersteuningscoördinatoren, ‘intakers’ en intern deskundigen een aantal keren per jaar gedeeld.

De werkorganisatie

De werkorganisatie bestaat uit de secretariële- en administratieve ondersteuning, een beleidsmedewerker en een functionaris van het Loket Passend Onderwijs. Bij deze laatste kunnen scholen, ouders en instellingen terecht met vragen over ondersteuning op school of toelaatbaarheid tot het VSO. Deze functionaris is ook voorzitter van de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT). De directeur geeft leiding aan de werkorganisatie.

Commissies van het Samenwerkingsverband
– Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) geeft advies aan de directeur over een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
– Adviescommissie LWOO/PrO (ACLP) voorziet de directeur van advies over aanvragen TLV voor het Praktijkonderwijs.

Het Scholenoverleg
Het Scholenoverleg bestaat uit leden van de directies van de aangesloten scholen. De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van de stichting. Het Scholenoverleg heeft als specifieke taken er voor zorg te dragen dat het Ondersteuningsplan wordt uitgevoerd binnen de eigen schoolorganisatie en dat de in dat kader genomen besluiten en gemaakte afspraken worden nagekomen. Het Scholenoverleg fungeert ook als netwerk voor de uitwisseling van informatie en gedachten. De directeur zit het Scholenoverleg voor.