Overzicht

Bestuur en organisatie

Het Samenwerkingsverband werkt met een kleine organisatie die zich richt op de kerntaken van het samenwerkingsverband.


Bestuur

De uitvoerende verantwoordelijkheden liggen bij een directeur-bestuurder. De directeur- bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en geeft leiding aan de werkorganisatie van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder werkt op basis van de kaders uit het Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. De directeur-bestuurder overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht en de Ondersteuningsplanraad (OPR).


Organisatie

De werkorganisatie bestaat uit secretariële- en administratieve ondersteuning, twee beleidsregisseurs en adviseurs van het Loket Passend Onderwijs. Bij deze laatste kunnen scholen, ouders en instellingen terecht met vragen over passend onderwijs en toelaatbaarheid. De Commissie Arrangementen en Toelaatbaarheid vervult een centrale rol in de toewijzing van extra ondersteuning.


Organogram


 

Met wie werken we samen?

Bij het organiseren van passend onderwijs spelen de directeuren, de ondersteuningscoördinatoren en de leerkrachten op de scholen een belangrijke rol. Het Samenwerkingsverband en de scholen komen regelmatig bij elkaar om uit te wisselen en te werken aan goede samenwerking en kwaliteit.

Ook werken we samen met partners rondom de scholen, om alle kinderen optimale kansen te bieden. We werken met elkaar aan:

  • Een goede samenwerking tussen het kind, ouders, onderwijs, gemeenten en aanbieders van jeugdhulp- en (jeugdgezondheids)zorg;
  • Een soepele overstap tussen de verschillende schooltypen/-fasen;
  • Een goede aansluiting op vervolgonderwijs, dagbesteding of de arbeidsmarkt aan het eind.