Overzicht

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning m.b.t. vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Het Loket kijkt integraal naar mogelijkheden van onderwijs en de betrokkenheid daarbij van jeugdhulp. Scholen van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, ouders, primair onderwijs en instellingen kunnen terecht bij het Loket.

Rol van het loket

Het Loket Passend Onderwijs heeft een dienstverlenende en ondersteunende taak voor de scholen bij vragen over de ondersteuning op school bij leer- en of gedragsproblemen, thuiszittersproblematiek. Scholen kunnen het Loket ook inschakelen voor vragen en advies omtrent overgangen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; toeleiding naar trajecten als symbiose en buitenkans is een taak van het Loket evenals advisering omtrent aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Het Loket Passend Onderwijs richt zich daarbij op zowel inhoudelijke aspecten als op het stimuleren van duidelijke procedures en goede registratie.

Contact en aanmelding

Scholen kunnen een leerling aanmelden voor consultatie en advies omtrent de ondersteuning voor een leerling via de 1 Loket-functie binnen Onderwijs Transparant. Van de scholen wordt verwacht dat zij hier op overeenstemmingsgericht overleg over gevoerd hebben met ouders.

Klik hier voor contactgegevens.