Overzicht

Meest gestelde vragen

De onderstaande algemene vragen worden op dit moment het meest door ouders gesteld. Heeft u een andere algemene vraag laat het ons dan weten. We voegen de vraag en het antwoord graag toe aan de website. Heeft u een vraag over de specifieke situatie van uw kind, dan neemt u via de mail of telefonisch contact met ons op.

 

1. Wat mag ik van de school verwachten? En wat mogen zij van mij verwachten?

U van hen: Dat zij het welzijn van uw kind voorop stellen en uw kind een veilige onderwijsplek bieden, waar het zich goed kan ontwikkelen.

Zij van u: Dat u op tijd aan de bel trekt en uw zorgen kenbaar maakt. U communiceert eerlijk en open, zodat alle informatie aanwezig is om de juiste vervolgstap te nemen.

 

2. Mag een school de aanmelding van mijn kind weigeren?

Ja, dat mag. Maar dat kan niet zomaar. Weigering kan voorkomen wanneer:

  • Er geen ruimte is op de school van aanmelding (de school is vol);
  • U de grondslag van de school niet respecteert;
  • Uw kind niet voldoet aan het Inrichtingsbesluit. M.a.w. er moet wel uitzicht zijn op het behalen van een diploma. Een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar tot het vwo;

 

3. School adviseert mijn kind een overstap naar een andere school zodat mijn kind de juiste ondersteuning kan ontvangen. Kan dit zo maar?

Dat kan. In dat geval gaat de school samen met u op zoek naar een school in de regio die de ondersteuning wel kan bieden (zorgplicht).

Als de school de extra ondersteuning wel kan bieden, wordt de leerling ingeschreven. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor uw kind en er wordt bepaald hoe uw kind het best ondersteund kan worden: binnen het reguliere ondersteuningsaanbod van de school (zoals beschreven in het schoolondersteuningsprofiel), binnen de trajectvoorziening, of met een onderwijsarrangement.

 

4. Ik ben het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring. Wat kan ik doen?

Dan dient u een bezwaar in bij het Samenwerkingsverband. Andere belanghebbenden of het schoolbestuur kunnen ook bezwaar maken.

 

5. Hoe kan ik meedoen en -praten?

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR) op de school van uw kind. De MR denkt mee met het schoolbestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.

Binnen het samenwerkingsverband zijn ouders vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband.

Wat doet het Samenwerkingsverband met de gegevens van mijn kind?

Bescherming persoonsgegevens