Overzicht

Meest gestelde vragen

Op deze pagina geven we zo veel mogelijk antwoord op algemene vragen die ouders stellen over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. Heeft u vragen over passend onderwijs in onze regio en staat uw vraag er hieronder niet bij? Of heeft u een vraag over de specifieke situatie van uw kind? Neem dan via mail of telefonisch contact met ons op.

 

Brochures

Deze algemene brochures van de Rijksoverheid zijn bedoeld om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend (voortgezet) onderwijs.

Vraag en antwoord

 • Welke ondersteuning mag ik verwachten voor mijn kind?

  Heeft u een vraag over welke ondersteuning mogelijk is? Overleg dan altijd eerst met uw school. Zij kunnen u daar het beste een antwoord op geven. Daarnaast beschrijft elke school in het schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe zij dat organiseert. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van de school of in de schoolgids, of via swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl.

  U mag van de school verwachten: Dat zij het welzijn van uw kind voorop stellen en uw kind een veilige onderwijsplek bieden, waar het zich goed kan ontwikkelen.

  Zij van u: Dat u op tijd aan de bel trekt en uw zorgen kenbaar maakt. U communiceert eerlijk en open, zodat alle informatie aanwezig is om de juiste vervolgstap te nemen.

 • Mag een school de aanmelding van mijn kind weigeren?

  Ja, dat mag. Maar dat kan niet zomaar. Weigering kan voorkomen wanneer:

  Er geen ruimte is op de school van aanmelding (de school is vol);
  U de grondslag van de school niet respecteert;
  Uw kind niet voldoet aan het Inrichtingsbesluit. M.a.w. er moet wel uitzicht zijn op het behalen van een diploma. Een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar tot het vwo;

 • Mijn kind heeft meer ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

  Ouders kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is doorgaans de eigen mentor en/of de ondersteuningscoordinator. Als de eigen school er niet uit komt, kan deze een beroep doen op het Loket Passend Onderwijs.

  Lees verder: waar kan ik terecht?

 • School adviseert mijn kind een overstap naar een andere school zodat mijn kind de juiste ondersteuning kan ontvangen. Kan dit zo maar?

  Dat kan. Soms is er meer nodig dan een school kan bieden. In dat geval gaat de school samen met u op zoek naar een school in de regio die de ondersteuning wel kan bieden (zorgplicht). Dat kan een andere reguliere school (eventueel met extra ondersteuning zoals een VO+ klas) zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Scholen zorgen er samen voor dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.

  Als uw kind dat extra ondersteuning nodig heeft, is toegelaten, dan stelt de school in samenwerking met u een ontwikkelingsperspectief op. In dit plan staat:

  • welke extra begeleiding uw kind krijgt;
  • welk eindniveau uw kind kan halen;
  • welke extra ondersteuning en zorg nodig is.
 • Wat is de rol van het Samenwerkingsverband?

  De school is verantwoordelijk om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. We noemen dat de zorgplicht van de school. Het samenwerkingsverband helpt de scholen hierbij, door ervoor te zorgen dat scholen de juiste tools en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het samenwerkingsverband gaat ook over de toewijzing van bovenschoolse onderwijsarrangementen en over de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs.

 • Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

  Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring heeft een leerling nodig om naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs te kunnen gaan.

 • Hoe vraag ik een toelaatbaarheidsverklaring aan?

  Leerlingen die (tijdelijk) naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (PrO) gaan hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

  Schoolbestuur vraagt TLV aan
  Een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO of PrO wettelijk verplicht en wordt door het schoolbestuur aangevraagd. Natuurlijk overlegt de school eerst met de ouders en met andere deskundigen hierover, bijvoorbeeld met een orthopedagoog. In de aanvraag staat duidelijk waarom de leerling niet op de eigen school kan worden begeleid.

  Commissie beoordeelt de aanvraag
  Een school(bestuur) vraagt de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij De Commissie Arrangementen en Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband. Deze commissie beoordeelt of de TLV kan worden afgegeven. Het toekennen van een TLV VSO gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kind kenmerken en de ondersteuningsbehoefte van de leerling (richtlijnen).

  Het Samenwerkingsverband is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. Het Samenwerkingsverband stelt onafhankelijke deskundigen in een deskundigenpool beschikbaar voor scholen, zodat zij in staat zijn deskundigenadviezen aan te leveren. In de aanvraag/verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de twee deskundigenadviezen, één daarvan wordt afgegeven door de adviseur van het Loket.

  Het Samenwerkingsverband geeft TLV af
  De commissie toelaatbaarheid neemt de beslissing over de afgifte van de TLV en geeft de beslissing door aan de aanvragende school en aan de ouders.

 • Moet ik extra betalen als mijn kind ondersteuning krijgt?

  Het samenwerkingsverband krijgt middelen van het Rijk om passend onderwijs mogelijk te maken. U hoeft als ouder dus niets extra’s te betalen.

 • Hoe kan ik meedoen en -praten?

  U kunt zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR) op de school van uw kind. De MR denkt mee met het schoolbestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.

  Binnen het Samenwerkingsverband zijn ouders vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband.

 • Ik ben het niet eens met een beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring. Wat kan ik doen?

  Dan dient u een bezwaar in bij het Samenwerkingsverband. Andere belanghebbenden of het schoolbestuur kunnen ook bezwaar maken.

 • Hoe is het vervoer naar het voortgezet speciaal onderwijs geregeld?

  Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft, komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente voor vervoer. Met de toelaatbaarheidsverklaring gaat u zelf naar de gemeente toe om de vergoeding te regelen. Voor meer informatie, neem contact op met uw gemeente.

 • Hoe wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens van mijn kind?

  Wij gaan zeer zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen over uw kind. Dit is vastgelegd is ons privacyreglement dat voldoet aan de wetgeving AVG. School informeert u altijd wanneer en welke informatie over uw kind naar het samenwerkingsverband wordt verstuurd. Om de gegevens van uw kind veilig uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband maken we gebruik van een beveiligd systeem: Onderwijs Transparant. Mocht het daarnaast nodig zijn privacygevoelige informatie per mail te versturen dat gebeurt dit vanuit het samenwerkingsverband altijd via een beveiligd mail systeem, Zivver.

 • Wat staat er in een Schoolondersteuningsprofiel

  In het schoolondersteuningsprofiel staat welke  ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op. Ouders kunnen informatie over het schoolondersteuningsprofiel gebruiken om te kijken of een school geschikt is voor hun kind.

 • Wat doet het Samenwerkingsverband met de gegevens van mijn kind?

  Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen en ouders bij het organiseren van passend onderwijs voor leerlingen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Lees verder