Overzicht

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) biedt een onderwijsplek voor leerlingen die voor langere tijd structureel specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben. Binnen het vso is het mogelijk om doorlopende begeleiding te organiseren met verregaande aanpassingen op het onderwijs. Er wordt lesgegeven in kleinere groepen.

De vso-scholen werken nauw samen met instellingen voor jeugdhulp, psychiatrie, gehandicaptenzorg, revalidatie en arbeid. Vanuit het vso is een overstap mogelijk naar de reguliere school van herkomst of een andere reguliere school, naar vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt, of een dagbesteding.

Overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Soms lukt het een reguliere vo-school niet om een leerling genoeg goede hulp te bieden. Ook niet als er een ontwikkelingsperspectief is gemaakt, een leerling extra ondersteuning heeft gekregen en er is besproken of de extra hulp goed werkt (evaluatie). Deze leerlingen zijn voor passend onderwijs langdurig aangewezen op een specialistische onderwijssetting.

In dat geval kijkt het Ondersteuningsteam of een school voor speciaal onderwijs deze ondersteuning (tijdelijk) kan bieden. De ondersteuning op het speciaal onderwijs is gericht op terugkeer naar de reguliere school. Echter voor kinderen die speciaal onderwijs langer nodig hebben, blijft deze mogelijkheid aanwezig.

Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het Samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld dat een speciale vorm van onderwijs meer passend is. Dit overleg vindt plaats tussen ouders, school en het samenwerkingsverband.

Voor een plek op het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband. De school gaat samen met ouder  en kind op zoek naar een goede plek op het gespecialiseerd onderwijs.

Hoe is het VSO ingedeeld?

Het (voortgezet) speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen (somatisch);
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Cluster 3 en 4 scholen zijn onderdeel van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Cluster 1 en 2 zijn landelijk georganiseerd (Lees meer).

 

Er zijn drie uitstroomprofielen in het vso:

  • vervolgonderwijs;
  • arbeidsmarktgericht;
  • dagbesteding.

Lees meer over het halen van een diploma in het vso.