Overzicht

VO+ | vmbo en havo/vwo

VO+ klas is een speciale voorziening in het reguliere Voortgezet Onderwijs: Regulier VO met een +. In een VO+ klas volgen leerlingen het reguliere lesprogramma, maar met meer maatwerk en persoonlijke aandacht. Vanuit een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving werken leerlingen aan eigen leerdoelen. Zo wordt toegewerkt naar succesvol instromen in één van de andere klassen op de school. De doelstelling is leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een regulier diploma.

VO+ wordt op aangeboden op 3 scholen in het Samenwerkingsverband:

  • Praktijkonderwijs: Limes Katwijk
  • Vmbo b/k/tl: Teylingen College, locatie KTS – Voorhout
  • Havo/vwo: Teylingen College, Leeuwenhorst – Noordwijkerhout

Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na goedkeuring door het Samenwerkingsverband.

 

 

Toelaatbaarheid en plaatsing

VO+ is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen waarvoor de navolgende condities gelden:

  • Uit de niveaubepaling blijkt dat de leerling presteert op het niveau dat ligt tussen basisberoepsgericht leerweg en theoretische leerweg (KTS) of havo en vwo (Leeuwenhorst)
  • Op de toeleverende school is gebleken dat de leerling aangewezen is op specifieke ondersteuning in het voortgezet onderwijs die in een VO+ voorziening geboden kan worden. Betrokkenen twijfelen tussen een plaats in het speciaal of het regulier onderwijs;
  • Door de school van herkomst is gewerkt met handelingsgerichte doelen en er is een ontwikkelperspectiefplan (OPP) of groeidocument opgesteld dat in de afgelopen twee maanden is geëvalueerd;
  • De toeleverende en de plaatsende school zijn er beide van overtuigd dat het behalen van een diploma binnen het regulier onderwijs realistisch en haalbaar is met de mogelijkheden van basisondersteuning in de VO+ klas;
  • Er een positief advies zijn afgegeven door het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en een positief besluit afgegeven door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Dit wordt door de toeleverende school aangevraagd in Onderwijs Transparant;
  • In de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband staat voor hoe lang deze wordt afgegeven. Bij verlenging dient een nieuwe aanvraag voor een toelaatbaarheid te worden afgegeven door het Samenwerkingsverband.
  • VO+ is bedoeld voor leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek. Aan plaatsing van leerlingen buiten de regio van het Samenwerkingsverband zijn kosten voor de VO-school van herkomst verbonden. Voorafgaand aan een toelaatbaarheidsbeoordeling door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek moet er door de toeleverende school en/of het Samenwerkingsverband van de postcode van de woonplaats van de leerling moet er een schriftelijke garantstelling zijn betreffende de aanvullende bekostiging voor de gehele periode dat de leerling de VO+ voorziening bezoekt. Daarnaast gelden specifieke voorwaarden m.b.t. plaatsing. Zo gaan leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek altijd voor en er moet er voldoende plaats zijn in de groep waarvoor de leerling in aanmerking komt.

Contact

Voor meer informatie over aanmeldings- en toelatingsprocedure vanuit het PO of V(S)O kunt u terecht bij het Loket Passend Onderwijs.

De procedure voor overstap vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs