Overzicht

Onderwijsarrangementen op de reguliere scholen

Extra ondersteuning op de eigen vo-school is een aanvulling op de basisondersteuning. Leerlingen kunnen binnen hun eigen voortgezet onderwijsschool extra ondersteuning krijgen. De extra ondersteuning noemen we een ‘onderwijsarrangement’ en heeft als doel:

 • De leerling blijft zoveel mogelijk deelnemen aan de reguliere lessen in de eigen klas;
 • Thuiszitten of uitstroom naar vso te voorkomen;
 • Mogelijk te maken dat de leerling een diploma kan halen in het regulier onderwijs;
 • De terugkeer vanuit het (v)so te versoepelen en te ondersteunen.

Het bevat alle maatregelen en activiteiten die scholen bovenop de eerdergenoemde basisondersteuning bieden en is in principe tijdelijk.

School, ouders en leerling bepalen gezamenlijk de extra ondersteuning

In een onderwijsarrangement krijgt een leerling extra ondersteuning op gebieden die gezamenlijk door school, ouders en leerling bepaald zijn. Op deze manier kan de leerling zoveel mogelijk deel (blijven) nemen aan de reguliere lessen. Scholen kunnen dit op verschillende manieren organiseren. Scholen kunnen kiezen voor individuele of groepsgewijze ondersteuning. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke extra ondersteuning zij biedt.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

De school begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben aan de hand van hun ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en kijkt daarvoor samen met de leerling en ouders wat er nodig is. Voorbeelden zijn: versterken van de vaardigheden van de leerling zelf, afwijking van de onderwijstijd, een time-outmogelijkheid op een vaste plek met begeleiding, observaties of inzet van expertise. De aanpassingen zijn dus gebaseerd op de onderwijsbehoeften van de leerling en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Aandacht en begeleiding gericht op het versterken van de vaardigheden en competenties van de leerling zelf;
 • Afwijking van de onderwijstijd, het onderwijsprogramma en/of toetsing;
 • Aanpassing van de leeromgeving;
 • Een time-outmogelijkheid op een vaste plek met begeleiding;
 • Aanwezigheid in een vaste ruimte op vaste tijden;
 • Aanwezigheid op wisselende tijden, bijvoorbeeld wanneer de leerling door een medische/fysieke aandoening de lessen niet kan volgen;
 • Observaties en uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek;
 • Inzet expertise en samenwerking met partners;
 • Terugplaatsing en begeleiding van vso naar vo of instroom vanuit het so.

Om de extra ondersteuning te kunnen vormgeven, faciliteert het Samenwerkingsverband de scholen met middelen vanuit de Agenda Passend Onderwijs. Er worden door het Samenwerkingsverband zelf geen onderwijstrajecten verzorgd of bekostigd. Dit loopt via de scholen.

Inzet en uitvoering via één centrale plek op school

De inzet en uitvoering van extra ondersteuning op school verloopt via één centrale plek op school; het (interne) ondersteuningsteam (IOT), ook als er externe partners bij betrokken zijn.

Alle scholen volgen daarin de stappen van de ondersteuningsroute voortgezet onderwijs. Ook eventuele externe partijen kunnen worden geconsulteerd of ingezet bij de uitvoering, zoals VoorIeder1/Wijkteam of het Loket Passend Onderwijs.