Overzicht

Voorbereiding op de start in het VO

Het is belangrijk dat de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed verloopt. Het bepaalt voor een deel het schoolsucces van een kind. Een goede overdracht en voorbereiding van de leerling op deze overstap helpt. Het realiseren van een warme en persoonlijke overdracht na toelating van de leerling is een goede gezamenlijke opmaat voor een goede de start de leerling op het VO. Het levert tevens een bijdrage aan een soepele en effectieve samenwerking tussen de scholen.

Warme overdracht

  1. De warme overdracht vindt plaats op initiatief van de vo-school, aan de hand van het OKR of groeidocument. De informatieplicht naar ouders is immers ook van toepassing op de warme overdracht.
  2. Een mondelinge overdracht is onontbeerlijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar vindt bij voorkeur voor alle leerlingen plaats.
  3. Voor leerlingen uit het PO die mogelijk (extra) ondersteuning in het VO nodig hebben, dient tijdig en uiterlijk 1 februari contact te worden gelegd met de beoogde vo-school voor (multidisciplinair) overleg. Dit overleg is om de onderwijsbehoeften van de leerling en de mogelijkheden van de V(S)O-school te bespreken.

Introductie nieuwe brugklassers

  1. Elke school organiseert in ieder geval een introductie voor nieuwe brugklassers, voorafgaande het nieuwe schooljaar.
  2. De introductie vindt jaarlijks plaats op de 3e woensdagmiddag in juni.

Portfolio

  1. Naast de onderwijskundige overdracht is het Portfolio een goed middel om informatie van en door het kind zelf door te geven aan de school voor vervolgonderwijs.
  2. Vanaf april (of eerder) stellen schoolverlaters van basisscholen in de regio Duin- en Bollenstreek een digitaal portfolio samen. PO-scholen leveren het digitale portfolio van hun leerlingen voor 1 juni aan bij het VO via Onderwijs Transparant (als bijlage bij het OKR).
  3. Het Portfolio dient als startdocument voor de startgesprekken op elke school. De gesprekken vinden plaatst tussen 1 juni en 1 oktober van het jaar van aanmelding.
  4. In de regio gebruiken we een uniform opdrachtenblad voor de leerlingen als uitgangspunt voor het Portfolio POVO. Het opdrachtenblad is een inhoudelijke suggestie en kan vervolgens op individuele wijze worden uitgewerkt.

STAP-Traject

Samenwerkingsverband PO en VO bieden de mogelijkheid om voor leerlingen – waarbij zorgen zijn over de overstap naar het vo – de (warme) overdracht naar het voortgezet onderwijs te intensiveren met een STAP-traject. Deze aanpak draagt bij aan het voorkomen van uitval in de brugklas. De STAP-coaching wordt uitgevoerd door begeleiders vanuit de Ambulante Educatieve Dienst (AED).

Lees verder →