Overzicht

STAP-TRAJECT, een begeleide overstap van PO naar VO

Samenwerkingsverband PO en VO bieden de mogelijkheid om voor leerlingen – waarbij zorgen zijn over de overstap naar het vo – de (warme) overdracht naar het voortgezet onderwijs te intensiveren met een STAP-traject. Deze (aanvullende) aanpak draagt bij aan het voorkomen van uitval in de brugklas. De STAP-coaching wordt uitgevoerd door begeleiders vanuit de Ambulante Educatieve Dienst (AED).

Waar staat STAP voor

‘STAP’ staat voor ‘School Transitie Afstemmings Programma’. STAP is een lichte, handelingsgerichte en preventieve methode. Met behulp van de STAP-methode kan een individuele leerling heel gericht worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs, rekening houdend met de sterke en minder sterke kanten van de leerling.

Voor wie is het bedoeld

STAP richt zich op de leerlingen waarbij verwacht wordt dat zij moeite zullen hebben met de overstap naar het (regulier) voortgezet onderwijs. Voor een succesvolle start in de brugklas, is er gerichte steun en aandacht nodig vanwege:

    • moeite met sociale communicatie en/of flexibiliteit (autismespectrum-kenmerken);
    • moeite met verandering, schakeling tussen activiteiten en/ of flexibiliteit.

In 4 stappen naar een individueel overSTAPplan

‘STAP’ staat voor ‘School Transitie Afstemmings Programma’. Het traject zorgt voor een in gezamenlijkheid opgesteld (handelingsgericht) overstapplan. In 4 stappen wordt structuur gegeven aan de overdracht en communicatie met betrokkenen.

〉 Stap 1: Leerling in beeld (HGW Waarnemen & Begrijpen)

Kennismaking met de betrokkenen. In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte, voorbereiden overdrachtsbijeenkomst. Via screeningsvragenlijsten en het OKR/LVS komen tot de juiste prioriteit in de sterke kanten en in de ondersteuningsbehoeften van een leerling. Zo nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd, evt. observeren. 

〉 Stap 2: Warme overdrachtsbijeenkomst (HGW Plannen)

In deze bijeenkomst worden alle betrokken professionals van het basis- en voortgezet onderwijs, de ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd om gezamenlijk na te gaan hoe de overstap van het basis- naar voortgezet onderwijs voor de leerling het beste begeleid kan worden. De verwachtingen en wensen van ouders, de sterke kanten en behoeften van de leerling, wat gaat helpen en de mogelijkheden op de vo-school worden goed op elkaar afgestemd.

〉 Stap 3: OverSTAPplan (HGW Plannen)

Het overSTAPplan is een beknopte samenvatting van de vastgestelde ondersteuningsbehoeften uit de warme overdrachtsbijeenkomst en het overeengekomen plan waarin staat beschreven wie welke actie/strategie (gericht op de omgeving en/of leerling) gaat toepassen.

〉 Stap 4: Leerlingprofiel

Een leerlingprofiel is een handelingsgerichte samenvatting met alleen de belangrijkste informatie waarmee de onderwijsprofessionals op de middelbare school bekend moeten zijn.

De STAP-coach

De STAP-coach begeleidt bij de 4 stappen van de STAP-methode en de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW). De STAP-Coach organiseert, begeleidt de warme overdrachtsbijeenkomst om vervolgens een OverSTAPplan en leerlingprofiel samen te stellen. De STAP-Coach is aanspreekpunt voor advies, ook in de eerste maanden in de brugklas. De STAP-coach heeft in de brugklas (tweede helft schooljaar) een contactmoment met de betrokkenen hoe de overgang en de uitvoering van de afspraken is verlopen (HGW Uitvoeren/evalueren).

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 1 januari tot 20 april. Het aanmeldformulier kan – na overleg met ouders – (beveiligd) worden verstuurd naar: [email protected]

Er is ruimte voor 15 trajecten. STAP wordt alleen toegewezen als het een overstap naar een VO-school in de Duin- en Bollenstreek betreft. Leerlingen waarbij in groep 7/8 al een onderwijsondersteuner betrokken is geweest (bijv. van de AED) hebben voorrang.

Na toewijzing, wordt er door een begeleider van de AED contact opgenomen met de aanvragende school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Dool, adviseur Loket Passend Onderwijs.

Achtergrondinformatie STAP

Schooltransitie Afstemmingsprogramma (STAP) | Onderzoek MOVING (hsleiden.nl)