Overzicht

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vragen over de overstap van po naar vo die geregeld aan het samenwerkingsverband worden gesteld.

Vraag en antwoord

Heeft u vragen over de overstap en kunt u het antwoord niet vinden op onze site? Of heeft u een vraag over de specifieke situatie van een leerling? Neem dan via mail of telefonisch contact met ons op.
 • Wanneer is de introductiemiddag voor nieuwe leerlingen?

  1. Elke school organiseert in ieder geval een introductie voor nieuwe brugklassers, voorafgaande het nieuwe schooljaar.
  2. De introductie vindt jaarlijks plaats op de 3e woensdagmiddag in juni.

  Voor schooljaar ’24 – ’25: 19 juni 2024

  Afwijkend:

  29 mei 2024 – VHL Rijnsburg

  26 juni 2024 – Fioretti Hillegom en Lisse

 • Eindtoets wordt doorstroomtoets, wat verandert er?

  Per schooljaar 2023-2024 veranderen er meerdere zaken rond de (afname van de) eindtoets en de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Het gaat dus om leerlingen die in ’23 – ’24 het PO zullen verlaten.

  Aanleiding voor deze veranderingen is het wetsvoorstel doorstroomtoets dat in februari 2022 werd aangenomen. In 2023-2024 geldt op hoofdlijnen het volgende:

  1. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun schooladvies.
  2. Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
  3. Het schooladvies wordt bij een hogere score op de doorstroomtoets in beginsel naar boven bijgesteld. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  4. Er komt één aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs: Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
  • Zowel de overheid als private partijen gaan de ‘doorstroomtoets’ aanbieden.
  • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. 

  Uiteraard zullen we deze regeling in onze overstapprocedure en het tijdpad verwerken.

  Klik hier voor meer informatie:

  Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets | Schooladvies en eindtoets basisschool | Rijksoverheid.nl

 • Kunnen ouders hun kind op meerdere scholen aanmelden?

  • Er is in de regio geen sprake van een lotingsprocedure op de vo-scholen. Leerlingen die toelaatbaar zijn en tijdig zijn aangemeld, hebben evenveel kans op een plek.
  • Indien een leerling door ouders alsnog op meerdere scholen tegelijkertijd wordt aangemeld, dienen de ouders de voorkeursvolgorde van scholen schriftelijk aan te geven bij de scholen waar wordt aangemeld. Op basis van deze voorkeursvolgorde wordt de aanmelding behandeld. Zodra de eerste school van de voorkeurslijst een positief plaatsingsbesluit neemt, zullen andere scholen van voorkeur de aanmelding niet verder behandelen. Indien de leerling niet geplaatst wordt op de eerste school van de voorkeurslijst, geldt bovenstaande voor de daaropvolgende school op de voorkeurslijst. Bovenstaande ontslaat de school niet van de zorgplicht.
 • Wat zijn de afspraken over uitstroom vanaf groep 7?

  1. Vervroegde uitstroom (vanuit groep 7) naar het VO is in principe niet wenselijk. Er zijn uitzonderlijke situaties denkbaar waarin een PO-school het wenselijk acht dat een leerling groep 8 overslaat en voortijdig uitstroomt richting het praktijkonderwijs, of – bij een versneller – naar het gymnasium.
  2. In een dergelijke situatie vindt voor 1 februari overleg plaatst met de beoogde VO-school en wordt in elk geval een OPP overlegd waarin de ingezette ondersteuning (gedurende langere periode), het leerstofaanbod, behaalde doelen en een beargumenteerd advies m.b.t. de (vervroegde) uitstroom beschreven is.
  3. Bij uitstroom richting Praktijkonderwijs dient het po een leerling die mogelijk aangewezen is op het Praktijkonderwijs, uiterlijk 1 november aan te melden bij het Voortgezet Onderwijs voor aanvullend onderzoek naar toelaatbaarheid.
  4. Leerlingen die voortijdig het po verlaten, kunnen de Eindtoets al in groep 7 maken.
 • Wat als ouders het niet eens zijn met het OKR?

  Wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR, gaat de PO-school met de ouders in gesprek. Indien geen overeenstemming wordt bereikt is de PO-school niet verplicht de inhoud van het OKR te wijzigen, tenzij het foutieve persoonsgegevens betreft. Wel hebben ouders het recht om hun eigen visie schriftelijk vast te leggen. In dat geval wordt de visie van ouders door de PO-school als bijlage toegevoegd aan het OKR. Ouders hoeven dit overstapdossier alleen te tekenen voor gezien, ook al zijn ze niet akkoord met de inhoud (bijv. het schooladvies).

 • Wat als ouders geen relevante informatie over ondersteuningsbehoefte willen verstrekken?

  VO-scholen hebben zorgplicht t.a.v. leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Van ouders wordt verwacht dat zij relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling verstrekken. Als ouders geen relevante informatie willen verstrekken, kan dat tot gevolg hebben dat de school niet in staat is om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen en dus ook niet om te beoordelen of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan ertoe leiden dat de school de leerling mag weigeren toe te laten. Vanwege het gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoefte kan van de school dan niet worden verwacht dat hij een andere school voor de leerling vindt en uitvoering geeft aan de zorgplicht.

 • Wat is een Stap-traject en hoe meld ik aan?

  Met behulp van de STAP-methode kan een individuele leerling heel gericht worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs, rekening houdend met de sterke en minder sterke kanten van de leerling.

  Lees hier verder:

  STAP-TRAJECT, een begeleide overstap van PO naar VO – Samenwerkingsverband VSO Duin & Bollenstreek (swvduinenbollenstreek.nl)

 • Waar kan in terecht met vragen over Onderwijs Transparant?

  Onder ‘help’ in OT staat de rubriek ‘Veelgestelde vragen’. Ook is het mogelijk om een vraag in te sturen via het contactformulier (Help – contact – contact opnemen met de helpdesk).

  Daarnaast vindt u er het telefoonnummer en e-mailadres van de Servicedesk van OT.

  Voor inhoudelijke of procedurele vragen kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband.