Overzicht

Ondersteuningsroute in het voortgezet onderwijs

Centraal in de ondersteuning staat het bevorderen van schoolsucces en welzijn, met leerlingen en ouders als primaire verantwoordelijken. Het doel is om elke leerling op passend niveau naar een geschikte uitstroombestemming te begeleiden. Scholen en jeugdhulppartners bieden basis- en preventieve ondersteuning op school en in de wijk. Dat is voor de meeste leerlingen en ouders voldoende. Voor sommige leerlingen en/of gezinnen is meer ondersteuning nodig. Dan start een route waarin signalen verzameld en gedeeld worden en gezocht wordt naar de meest passende aanpak. Het beste resultaat wordt bereikt door die kinderen waarvan de ouders actief betrokken zijn bij de school.

De Ondersteuningsroute in het voortgezet onderwijs (Cyclisch proces)

Onze handelingsgerichte ‘Ondersteuningsroute VO’ geeft aan hoe de route er in het voortgezet onderwijs binnen de Duin- en Bollenstreek uitziet en welke bijdragen de kernpartners in de verschillende fasen zou kunnen bieden.

In de ondersteuningsroute gaan we uit van een preventieve, proactieve en integrale aanpak, met de mentor/coach als spilfunctionaris in de ondersteuningsstructuur. Extra deskundigheid om de leerling te begeleiden wordt tijdig ingezet en waar mogelijk in school gehaald. Dus geen export van problemen, maar import van oplossingen, zoveel mogelijk binnen de klas. Daar waar de inzet van specifieke ondersteuning onvermijdelijk is, dient er een duidelijke relatie met het primaire proces te zijn.

Ondersteuningsroute op school (versie ouders)