Overzicht

Maatwerkklas

Een maatwerkklas richt zich op leerlingen die tijdelijk een sterk aangepast onderwijsprogramma nodig hebben en een intensieve vorm van ondersteuning op school en hulpverlening, om uitval te voorkomen. Er wordt met betrokkenen vanuit het gezin en jeugdhulp een intensief arrangement op maat georganiseerd – op een wijze die voor hen op dat moment haalbaar en passend is – met als doel geleidelijke opbouw van het lesprogramma en terugkeer naar het reguliere onderwijs. Inzet van een maatwerkklas zou kunnen worden gezien als een uiterste vorm van een preventieve interventie om gedragsverandering en onderwijsontwikkeling te realiseren.

In een maatwerkklas bundelen we beschikbare kennis in ons netwerk op 4 reguliere vo-scholen in de regio, zo veel mogelijk dichtbij huis en in samenwerking met bv. externe zorg- of hulpverleningspartner, jeugdhulpverlening of speciaal onderwijs. Het doel is om deze jongere samen met thuis en de betrokken hulpverlening binnen een jaar tot twee jaar weer perspectief te geven op terugkeer naar (volledig) onderwijs, eventueel in een van de andere onderwijsarrangementen zoals VO+. Het OPP voert de basis van de uitvoering en evaluatie van de trajecten.

Voor wie is het bedoeld?

De maatwerkklas is bedoeld voor een leerling die als gevolg van veelal psychische klachten tijdelijk behoefte heeft aan maatwerk onderwijs- en ondersteuning, omdat de schoolvoortgang wordt bedreigd. Er is sprake van gestapelde problematiek en er is vrijwel geen of weinig aansluiting meer bij het volgen van de lessen in het reguliere programma. Hierdoor is er voor deze leerlingen nauwelijks perspectief meer op een diploma. Daarnaast is het tevens moeilijk een inschatting te maken van de belastbaarheid van de leerling en een haalbare onderwijscomponent in combinatie met hun complexe problematiek. Individueel arrangeren en terugleiden naar de eigen klas vraagt organisatorisch veel van de school en past vaak niet bij de mogelijkheden en belastbaarheid van de leerling.
Een maatwerkklas kan eventueel ook dienen als plek voor jongeren die een afstand tot onderwijs hebben, vanwege (vermoedelijke) psychiatrische problematiek en weer willen en kunnen opbouwen.

Hoe komt een leerling in aanmerking?

Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na een positief advies van het Loket Passend Onderwijs en de commissie van begeleiding* van de school (met een maatwerkklas).

Voorafgaand aan de plaatsing vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij wordt besproken op welke wijze er kan worden toegewerkt naar het gestelde perspectief. Binnen het MDO nemen ouders en leerling een centrale positie in. Er wordt afgewogen of de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling past binnen de mogelijkheden, expertise en capaciteit van de school met een maatwerkklas.

* De CvB is het overleg van het intern ondersteuningsteam van deskundigen en experts. Het biedt advies en hulp m.b.t. het schoolteam bij het vroegtijdig signaleren en doeltreffend en efficiënt afhandelen van voorkomende zorgproblematiek.

Voorwaarden

Een maatwerkklas is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen. Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na goedkeuring door het Loket Passend Onderwijs (zie richtlijnen toelaatbaarheid voor de leerlingkenmerken en voorwaarden voor toewijzing van het arrangement). Hierbij gelden de navolgende condities:

  • De Maatwerkklas fungeert als bovenschools arrangement voor de leerlingen in het Samenwerkingsverband
  • Een traject heeft een duur tot 12 maanden en kan tot max. 24 maanden worden verlengd.
  • De leerlingen die deelnemen aan dit arrangement worden ingeschreven bij de school die het arrangement uitvoert. Er is sprake van een onderwijsovereenkomst en ze vallen daarmee onder de voorwaarden van de school.
  • Maatwerk wordt georganiseerd vanuit een vast lokaal en begeleider en in samenspraak met thuis en jeugdhulp. Ook is er altijd een consulent van het Regionaal Bureau Leerplicht betrokken bij de leerling.
  • We gaan uit van een gemiddelde bezetting van 8-10 leerlingen en beschikbaarheid van minimaal 20 uur per week.
  • Aan het einde van het schooljaar wordt het Samenwerkingsverband betrokken bij de evaluatie van het traject middels het OPP-gesprek. In het OPP worden zowel de beoogde resultaten, de ondersteuning die daarvoor nodig is als de resultaten betreffende de leerling beschreven.
  • Bij aanvang van het schooljaar en start deelname aan het traject worden de leerlingen ingeschreven bij de school die het traject uitvoert.
  • Leerlingen in de maatwerkklas vallen onder de regeling maatwerk in onderwijstijd (Lees verder: Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking)