Overzicht

VO+ | Praktijkonderwijs

De VO+ groep binnen het reguliere Limes Praktijkonderwijs is een speciale voorziening in het regulier onderwijs, voor leerlingen die meer structuur, nabijheid en maatwerk nodig hebben. De leerlingen voldoen aan de criteria van praktijkonderwijs op didactisch en intelligentieniveau maar er is extra onderwijsondersteuning en vaardigheidstraining nodig op het sociale-emotionele-communicatieve gebied. Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na goedkeuring door het Samenwerkingsverband.

De onderwijsondersteuningsbehoeften zijn bij start nog te groot c.q. nog niet passend voor het reguliere onderwijsaanbod. Plaatsing in de reguliere groep zou belemmerend werken op hun leer- en ontwikkelperspectief waardoor de doelen van het reguliere Praktijkonderwijs niet behaald kunnen worden. De einddoelen en het officiële diploma zijn voor al praktijkonderwijsleerlingen hetzelfde, alleen de weg ernaartoe is maatwerk.

WERKWIJZE:
De VO+ groep heeft een eigen onderwijs- en ontspanningsruimte wat sfeer en (pedagogische)veiligheid ten goede komt.
Het eigen rooster dat niet synchroon loopt met de andere groepen binnen het PrO voorkomt prikkelstress rond pauzes, leswisselingen en contacten met andere groepen.
De groep is klein met max. 8 leerlingen en heeft een vaste mentor die bij alle lessen/ vakken in directe nabijheid is.
De vaste maatschappelijk werkende is structureel meerdere malen per week aanwezig in de groep. Zij voert gesprekken en werkt preventief. Tevens is zij de verbindende factor met de leefomgeving/ verzorgenden/ externe instanties.

DUUR:
Plaatsingsduur in de maatwerkgroep is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften, maar in principe maximaal drie jaar met een geleidelijke doorstroom naar de reguliere groepen.

CONTACT

Voor meer informatie over aanmeldings- en toelatingsprocedure vanuit het PO/SO of V(S)O kunt u terecht bij het Loket Passend Onderwijs.