Overzicht

Aanmelding bij het VO

Alle kinderen die voor tijdens de centrale aanmeldweek 25 maart en 31 maart worden aangemeld hebben evenveel kans op een plek. De VO-scholen starten per 1 april formeel de toelatingsprocedure met de daarbij wettelijk geldende termijnen. Vanwege de wettelijke bepalingen ten aanzien van de zorgplicht, dient men zich strikt aan deze aanmelddatum te houden. De school voor PO stimuleert dat al hun schoolverlaters tijdig door ouders zijn aangemeld bij het voorgezet onderwijs. Uiterlijk 15 mei bericht de VO-school aan ouders en leerling schriftelijk over plaatsing (uiterlijk 6 weken na aanmelding, verlenging van 4 weken is mogelijk).

Centrale aanmeldweek: 1 week voor aanmelden op de VO-school

 1. De ouder meldt zijn/haar kind tijdig (tussen 25 maart en 31 maart) schriftelijk bij de VO-school. Als het kind later wordt aangemeld, kan het zijn dat het niet (op tijd) kan worden geplaatst op de school van voorkeur.
 2. De ouder kan zijn/haar kind alleen aanmelden bij een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het schooladvies staat.
 3. Ouders melden aan bij de school van hun voorkeur met:
  • Een aanmeldingsformulier van de V(S)O-school
  • Het schriftelijke ondertekende adviesblad (+ unieke code van Onderwijs Transparant)
 4. Als de ouder denkt dat zijn/haar kind extra ondersteuning nodig heeft, dient hij/zij dat schriftelijk bij de aanmelding aan de school door te geven.
 5. Besluiten ouders na aanmelding op een school toch bij een andere V(S)O-school aan te melden, dan moeten zij hun kind eerst afmelden bij de school waar als reeds is aangemeld. Vervolgens kan de volgende V(S)O-school de aanmelding in behandeling nemen.

Voor leerlingen uit het po, het so en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet).

Voor leerlingen waarvoor een overstap naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gewenst is, wordt geadviseerd om tijdig bij de VSO-school zelf na te gaan hoe de aannameprocedure vanaf de basisschool verloopt en wat de aanmelddata zijn.

Start toelatingsprocedure vo-scholen (1 april)

De VO-scholen starten per 1 april formeel de toelatingsprocedure met de daarbij wettelijk geldende termijnen. De vo-school van aanmelding kan met de unieke code op het adviesblad de onderwijskundige overdracht van de leerling inzien en de aanmelding in behandeling nemen (via Onderwijs Transparant).  Uiterlijk 15 mei bericht de VO-school aan ouders en leerling schriftelijk over plaatsing (uiterlijk 6 weken na aanmelding, verlenging van 4 weken is mogelijk).

Na de schriftelijke aanmelding kan de vo-school beoordelen of een leerling toelaatbaar en plaatsbaar is. Voor plaatsing moet zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • De leerling moet voldoen aan de eisen in het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.
  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  • Ouders respecteren de grondslag van de school.

Scholen doorlopen de volgende stappen:

 1. VO-school onderzoekt of en welke (extra) ondersteuning de leerling nodig heeft.
 2. Een VO-school plaatst een leerling op basis van het schooladvies van de basisschool. In het geval van een dubbel schooladvies (bijv. tl/havo) is het aan de VO-school om te bepalen in welke brugklas de leerling wordt geplaatst.
 3. De vo-school kan een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.
 4. VO bericht ouders en leerling over plaatsing leerling (uiterlijk 6 weken na aanmelding, verlenging van 4 weken is mogelijk).
 5. Het plaatsingsbesluit wordt uiterlijk 1 juni door het VO gecommuniceerd naar het PO middels Onderwijs Transparant.

Bij plaatsing gelden de volgende regels:

  • Indien uit het onderzoek door de school blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft waarin de school niet kan voorzien middels een passend aanbod, dan geldt de zorgplicht.
  • De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating en plaatsing geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies.
  • Scholen voor VO kunnen alleen een aanvullend onderzoek doen dat er op gericht is om te beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning, praktijkonderwijs, extra ondersteuning. Of een specifiek ondersteuningsaanbod van die school of specifiek onderdeel binnen het profiel van de school (bijv. TTO). Het aanvullend onderzoek mag in de laatste situatie alleen invloed hebben op het besluit een leerling al dan niet toe te laten tot dat specifieke onderdeel van het profiel, niet tot de reguliere stroom van de school.

Aanmelden op meerdere vo-scholen

 1. Er is in de regio geen sprake van een lotingsprocedure op de vo-scholen. Leerlingen die toelaatbaar zijn en tijdig zijn aangemeld, hebben evenveel kans op een plek.
 2. Indien een leerling door ouders alsnog op meerdere scholen tegelijkertijd wordt aangemeld, dienen de ouders de voorkeursvolgorde van scholen schriftelijk aan te geven bij de scholen waar wordt aangemeld. Op basis van deze voorkeursvolgorde wordt de aanmelding behandeld. Zodra de eerste school van de voorkeurslijst een positief plaatsingsbesluit neemt, zullen andere scholen van voorkeur de aanmelding niet verder behandelen. Indien de leerling niet geplaatst wordt op de eerste school van de voorkeurslijst, geldt bovenstaande voor de daaropvolgende school op de voorkeurslijst. Bovenstaande ontslaat de school niet van de zorgplicht.