Overzicht

Cluster 1 en 2

Onder cluster 1 en 2 valt onderwijs en ondersteuning voor leerlingen met ernstige visuele of auditieve of communicatieve beperkingen. Bij de invoering van passend onderwijs zijn cluster 1 en 2 in landelijke verbanden georganiseerd (Landelijk Speciaal Onderwijs). Voor toelating tot het speciaal onderwijs en de toekenning van een ondersteuningsbudget gelden daarom andere procedures. Deze verlopen niet via het Samenwerkingsverband. Op deze pagina verwijzen wij naar informatie over begeleidingsmogelijkheden, aanvullende bekostiging en indicatiecriteria.

 

Leerlingen met ernstige visuele beperkingen (cluster 1)

Koninklijke Visio verzorgt in de regio specialistische onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met visuele beperkingen. Zowel in het regulier onderwijs, als in eigen gespecialiseerde VSO- scholen. De procedure voor aanmelding en toelating bij een school van Visio is beschreven op de website www.visio.org

Is een leerling toelaatbaar dan wordt een passend arrangement samengesteld, in overleg met ouders en school. Jaarlijks overleggen Visio en Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek over de mogelijkheden om de samenwerking te versterken.

Meer informatie:

Aanmelden bij Onderwijs voor blinden en slechtzienden – Koninklijke Visio – Koninklijke Visio

Contactpersoon voor de regio Duin- en Bollenstreek is mevr. Ingrid van Zoest ([email protected])

Leerlingen met ernstige auditieve of communicatieve beperkingen (cluster 2)

De Koninklijke Auris Groep biedt onderwijs en begeleiding voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperkingen. Zowel in het regulier onderwijs, als in eigen gespecialiseerde VSO-scholen. In de regio van het Samenwerkingsverband is dit het Auris College. Deze school maakt geen deel uit van het Samenwerkingsverband. Informatie over aanmelding en toelating is te vinden op website www.auris.nl

Bij het Auris Aanmeldpunt kunt u een leerling aanmelden voor Auris consultatie en advies, onderwijsondersteuning (ambulante dienstverlening) in het regulier onderwijs en voor Auris speciaal onderwijs.

Jaarlijks overleggen de Koninklijke Auris Groep en Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek over de mogelijkheden om de samenwerking te versterken.

Meer informatie:

Aanmeldpunt Haarlem, Leiden e.o. locatie Haarlem – Auris

Consultatie & Advies – Auris

TOS in beeld – Hulp bij omgang met een Taalontwikkelingsstoornis