Nieuwsoverzicht

Uitbreiding Docent op de Fiets en School zonder Muren

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) gestart. Het experiment biedt ruimte om af te wijken van wetgeving over: bekostiging, onderwijstijd, onderwijsinhoud en onderwijslocatie. Betrokken organisaties hebben ruimte voor meer maatwerk aan kinderen die complexe ondersteuning nodig hebben in onderwijs en zorg.

In onze regio zijn er twee initiatieven die deelnemen aan deze experimenteerregeling: Docent op de Fiets (uitgevoerd door het Stichting Fioretti Teylingen gevestigd op het Teylingen College in Voorhout) en School zonder Muren (Leo Kanneronderwijsgroep).

Docent op de Fiets (DOF)

Docent op de fiets is een individueel bovenschools-arrangement voor leerlingen van reguliere scholen (en in sommige gevallen ook leerlingen met een vrijstelling 5 onder a of absoluut verzuimers) uit de Duin- en Bollenstreek, die de school acht weken of langer niet bezocht hebben door sociaal-emotionele, psychiatrische en/of systeemproblematiek. Het doel is de afstand tot het onderwijs te verkleinen en weer (onderwijs) perspectief te creëren voor deze leerlingen. Docent op de Fiets was tot op heden vooral gericht op leerlingen in het vmbo maar wordt vanaf januari 2024 uitgebreid met plekken voor leerlingen in de havo en vwo-stroom. Daarmee is vanaf vmbo-basis tot aan vwo een (regulier) aanbod compleet voor leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek om met behulp van een individueel traject weer (onderwijs) perspectief te creëren.
Klik hier voor meer informatie.

Socialisatie uitbreiding Docent op de Fiets
Naast de uitbreiding in januari voor havo en vwo leerlingen, start het DOF expertiseteam drie dagdelen in de week met een socialisatie programma. Het programma richt zich op het inlopen van sociale contacten binnen een schoolse setting. De leerlingen krijgen een eigen ruimte op het Teylingen College KTS waar zij (opnieuw) kennis kunnen maken met andere DOF-leerlingen in een gemoedelijke, huiselijke sfeer. Leerlingen worden uitgedaagd deel te nemen aan allerlei activiteiten en trainingen in- en outdoor. De middag start altijd met een gezamenlijke lunch die zij zelf hebben voorbereid.

School zonder Muren (SZM)

De Leo Kanner Onderwijsgroep neemt met School zonder Muren ook deel aan de landelijke experimenteerregeling onderwijszorgarrangementen. Hiermee kunnen zij niet-eigen leerlingen les geven bij dagbestedingslocaties zonder een nevenvestiging op te richten. School zonder Muren gaat leerlingen van reguliere VO-scholen die zij al les geven bij een aantal dagbestedingslocaties onderbrengen in de experimenteerregeling, met ingang van 1 februari 2024. Het betreft de dagbestedingslocaties Binnenste Buitentuin, Inizo en Kleen4Care Woubrugge. De 6 samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs binnen Holland Rijnland hebben afspraken gemaakt met Leo Kanner–School zonder Muren over de bekostiging van deze trajecten. Deelname aan de experimenteerregeling vereist dat de leerlingen worden ingeschreven bij de Leo Kanner Onderwijsgroep. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) vanuit het betreffende samenwerkingsverband nodig. Het samenwerkingsverband beslist dus altijd mee over de plaatsing van een leerling in de experimenteerregeling. De school van herkomst blijft betrokken bij de leerling die deelneemt in de experimenteerregeling en neemt de leerling weer op na het traject bij School zonder Muren of regelt de vso-plaatsing indien nodig. School zonder Muren nodigt de school van herkomst uit bij elk multidisciplinair overleg over de leerling. Deelname aan de experimenteerregeling (en daarmee tijdelijke inschrijving bij Leo Kanner) leidt daarna niet tot voorrang bij een plaatsing op een Leo Kanner-(v)so. De leerling wordt gezien als een leerling van een reguliere school.

School zonder Muren biedt naast onderwijs op de dagbestedingslocaties ook individuele trajecten. Voor leerlingen uit Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek V(S)O geldt dat de individuele trajecten in principe uitgevoerd worden door Docent op de Fiets.