Overzicht

Docent op de Fiets

Docent op de Fiets is een traject voor leerlingen van reguliere scholen, maar in sommige gevallen ook vrijstellingen 5 onder A of absoluut verzuim, die de school acht weken of langer niet bezocht hebben, door sociaal-emotionele, psychiatrische en/of systeemproblematiek. Scholen kunnen met de adviseur van het Loket overleggen of Docent op de Fiets een passend traject is.

Voor wie is het bedoeld?

Er is een aantal leerlingen in het Samenwerkingsverband met dermate specifieke  ondersteuningsbehoeften dat noch reguliere voorzieningen, noch collectieve maatwerkvoorzieningen voldoende passend zijn. Vanaf schooljaar 2020-2021 (pilotjaar) voert Teylingen College KTS het Docent op de Fiets-traject uit voor leerlingen met vmbo-herkomst.

Leerlingen die langdurig thuis zitten worden twee keer per week (per fiets) bezocht door een docent. De trajecten zijn op maat. Er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. “Out of the box” denken, is hierbij erg nodig.

Doelgroep specifiek

  • Het betreft leerlingen woonachtig in het postcodegebied van de Duin- en Bollenstreek.
  • De leerlingen staan ingeschreven op een VO-school in de Duin- en Bollenstreek of hebben een (tijdelijke) vrijstelling van leerplicht. Bij aanvang van het schooljaar en start deelname aan het traject worden de leerlingen ingeschreven bij de school die het traject uitvoert.

Wat houdt een traject in?

Het doel van ‘Docent op de Fiets’ is om leerlingen die langdurig niet naar school kunnen om welke reden dan ook, onderwijs aan te bieden en waar mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar een vorm van onderwijs, dan wel ontwikkelingsperspectief te bieden. Het OPP voert de basis van de uitvoering en evaluatie van de trajecten.

Er wordt een docent aan de leerling gekoppeld die drie uur per week tijd heeft om een relatie op te bouwen en te starten met onderwijs (en onderwijsvoorwaardelijke vaardigheden) in de thuissituatie of een andere plek zoals een zorgboerderij. De jongere wordt voorbereid op een terugkeer naar een vorm van onderwijs of een ander haalbaar uitstroomperspectief (zoals arbeid of een maatschappelijk project). De trajecten zijn op maat. Er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. “Out of the box” denken, is hierbij erg nodig. Elk traject wordt ondersteund door de gedragswetenschapper die vanuit de gemeente ingezet wordt op de school. Ook is er altijd een consulent van het Regionaal Bureau Leerplicht betrokken bij de leerling.

Hoe komt een leerling in aanmerking?

Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na een positief advies van het Loket Passend Onderwijs en de commissie van begeleiding* van de school.

Voorafgaand aan het traject vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij wordt besproken op welke wijze er kan worden toegewerkt naar het gestelde perspectief. Binnen het MDO nemen ouders en leerling een centrale positie in. Er wordt afgewogen of de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling past binnen de mogelijkheden, expertise en capaciteit van de school met een maatwerkklas.

Inhoudelijke kaders

  • Docent op de Fiets fungeert als bovenschools arrangement voor leerlingen in het Samenwerkingsverband
  • Een traject heeft een duur van 12 maanden en kan tot max. 24 maanden worden verlengd.
  • De leerlingen die deelnemen aan deze arrangementen worden ingeschreven bij de school die het arrangement uitvoert. Er is sprake van een onderwijsovereenkomst en ze vallen daarmee onder de voorwaarden van de school.

De CvB is het overleg van het intern ondersteuningsteam van deskundigen en experts. Het biedt advies en hulp m.b.t. het schoolteam bij het vroegtijdig signaleren en doeltreffend en efficiënt afhandelen van voorkomende zorgproblematiek.