Overzicht

Onderwijszorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die intensieve en gecombineerde onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp samen. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal.

De arrangementen ‘Docent op De Fiets’ (uitgevoerd door het Stichting Fioretti Teylingen gevestigd op het Teylingen College in Voorhout) en School zonder Muren (Leo Kanner College) zijn twee van de geselecteerde initiatieven die onder de landelijke regeling vallen. School zonder Muren biedt naast onderwijs op de dagbestedingslocaties ook individuele trajecten. Voor leerlingen uit Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek V(S)O geldt dat de individuele trajecten in principe uitgevoerd worden door Docent op de Fiets.

Lees verder:

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) gestart. Het experiment biedt ruimte om af te wijken van wetgeving over: bekostiging, onderwijstijd, onderwijsinhoud en onderwijslocatie. Betrokken organisaties hebben ruimte voor meer maatwerk aan kinderen die complexe ondersteuning nodig hebben in onderwijs en zorg. 
 • Docent op de Fiets

  Docent op de Fiets (DOF) is een arrangement van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, uitgevoerd door Teylingen college KTS. De missie en visie van het Samenwerkingsverband en de visie van de KTS vormen de uitgangspunten van het arrangement.

  OMSCHRIJVING VAN HET TRAJECT
  Er is een aantal leerlingen in het Samenwerkingsverband met dermate specifieke ondersteuningsbehoeften dat noch reguliere voorzieningen, noch collectieve maatwerkvoorzieningen voldoende passend zijn. Vanaf schooljaar 2020-2021 (pilotjaar) voert Teylingen College KTS het Docent op de Fiets-traject uit voor leerlingen met vmbo-herkomst. In schooljaar 2023-2024 is het traject uitgebreid met plekken voor havo/vwo leerlingen.

  Leerlingen die langdurig thuis zitten worden 1 keer per week bezocht door een docent. De trajecten zijn op maat. Er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. “Out of the box” denken, is hierbij nodig.

  Het doel van ‘Docent op de Fiets’ is om leerlingen die langdurig niet naar school kunnen, door middel van onderwijs voor te bereiden op terugkeer naar een vorm van onderwijs, dan wel een ontwikkelingsperspectief te bieden. Het OPP voert de basis van de uitvoering en evaluatie van de trajecten. Er wordt een docent aan de leerling gekoppeld die tijd heeft om een relatie op te bouwen en te werken aan educatieve activiteiten en schoolse vaardigheden op een locatie buiten de school. De jongere wordt voorbereid op een terugkeer naar een vorm van onderwijs of een ander haalbaar uitstroomperspectief (zoals arbeid of een maatschappelijk project). Ieder traject wordt ondersteund door de gedragswetenschapper die vanuit de gemeente ingezet wordt op de school. Daarnaast is altijd een consulent van het Regionaal Bureau Leerplicht betrokken bij de leerling.

  Doelgroep specifiek

  Docent op de Fiets is een traject voor leerlingen van reguliere scholen, maar in sommige gevallen ook voor leerlingen zonder schoolinschrijving, die door sociaal-emotionele, psychiatrische en/of systemische redenen de school al langere tijd niet bezoeken. Scholen kunnen met de adviseur van het Loket overleggen of Docent op de Fiets een passend traject is.

  Docent op de Fiets is toegankelijk voor:

  • Leerlingen in de leerroutes vmbo basis – kader – gl – TL – HAVO- VWO;
  • Leerlingen met een uitstroomperspectief richting MBO entree en hoger;
  • Leerlingen die afkomstig zijn van een school vallend onder Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek;
  • Leerlingen die woonachtig in de regio Duin- en Bollenstreek.

  Kaders

  • Docent op de Fiets fungeert als bovenschools arrangement voor leerlingen in het Samenwerkingsverband;
  • Een traject heeft in principe een duur van 12 maanden;
  • Maximaal 20 trajecten per jaar.

  EXPERIMENTEERREGELING
  Stichting Teylingen- Fioretti neemt deel aan de landelijke experimenteerregeling onderwijszorgarrangementen. Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij daarnaast extra zorg nodig hebben. De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Met het Experiment Onderwijszorgarrangementen kijkt de overheid samen met onderwijszorginitiatieven naar maatwerkoplossingen.

  Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) gestart. Het experiment biedt ruimte om af te wijken van wetgeving over:

  • bekostiging;
  • onderwijstijd;
  • onderwijsinhoud;
  • onderwijslocatie.

  Stichting Teylingen- Fioretti heeft hiermee ruimte voor meer maatwerk aan kinderen die complexe ondersteuning nodig hebben in onderwijs en zorg. Initiatieven die meedoen aan de experimenteerregeling worden gemonitord door het aangesloten onderzoeksbureau. Het experiment onderwijszorgarrangementen is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  ONDERWIJSZORGARRANGEMENT
  Het Docent op de Fiets – arrangement betreft een onderwijszorgarrangement. Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Samen met ouders brengen de onderwijs en jeugdhulppartners in kaart welke ondersteuning de leerling nodig heeft en maken en maken daar afspraken over. De betrokkenheid van jeugdhulp is een voorwaarde voor deelname aan het arrangement.

  ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP)
  Voor iedere leerling die deelneemt aan een traject bij Docent op de Fiets wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het ontwikkelingsperspectief staat omschreven wat de leerling nu kan en wat de school en ouders verwachten dat de leerling kan en kent bij het verlaten van de school. Het plan bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. Daarnaast wordt de extra ondersteuning vastgelegd in het OPP, zowel vanuit het onderwijs als vanuit de zorg. De ondersteuningscoördinator voert de regie over het OPP en draagt op school zorg voor een integrale en handelingsgerichte aanpak in afstemming tussen leerling, ouders, mentor/docenten en andere professionals (intern en extern).

  ONDERWIJSAANBOD
  Docent op de Fiets gebruikt onderwijs als middel om de leerling te bewegen naar perspectief. De docent onderzoekt samen met de leerling welke vakken aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling en de docent. Docent op de Fiets biedt geen volledig onderwijspakket en werkt niet toe naar een diploma. Docent op de fiets kan wel toewerken naar een onderwijsplek waar het behalen van een diploma of certificaten een mogelijkheid is. Dit perspectief hangt samen met de ontwikkeling van de leerling.

  TOELEIDING
  Leerlingen kunnen deelnemen aan dit onderwijs-zorg arrangement na een positief advies van het Loket Passend Onderwijs en de commissie van begeleiding van de school. Voorafgaand aan het traject vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij wordt besproken op welke wijze er kan worden toegewerkt naar het gestelde perspectief. Er wordt afgewogen of de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerling past binnen de mogelijkheden, expertise en capaciteit van het arrangement.

  Stap voor stap

  1. Adviseur vanuit het Loket Passend Onderwijs is reeds vanuit de school betrokken bij de leerling.
  2. Middels een MDO met stamschool, betrokken hulpverlening en betrokken adviseur van het Loket wordt onderzocht of Docent op de Fiets mogelijk passend is. Vooraf worden volgende bijlagen gedeeld met het samenwerkingsverband door middel van een consult in OT.
   • OPP inclusief handelingsdeel en evaluatie, getekend door ouders en leerling.
   • Didactische gegevens (meest recente cijferlijst, methode-onafhankelijke toetsing).
   • Verslaglegging hulpverlening.
  3. Na het MDO neemt het Loket Passend Onderwijs een beslissing over het traject.
  4. Bij een positief advies naar aanleiding van het MDO vraagt de stamschool een arrangement Docent op de Fiets aan in Onderwijs Transparant. Het MDO-verslag is toegevoegd. Via het tabblad “betrokkenen” nodig de aanvragende school de KTS uit via “Overzicht betrokken scholen”.
  5. De stamschool organiseert een vervolg MDO waarbij het ook de coördinator van Docent op de Fiets uitnodigt. De adviseur van het Loket zal een contactpersoon van DOF doorgeven aan de stamschool.

  Buitenregionaal

  In principe is het arrangement alleen toegankelijk voor leerlingen van scholen vallend onder Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Indien leerlingen afkomstig zijn van een aanpalend samenwerkingsverband (Leiden, Amstelland & de Meerlanden, Zuid- Kennemerland, MHR), dient het betrokken samenwerkingsverband garant te staan voor bekostiging van het traject en eventuele arrangementen na afloop van het traject, zoals een toelaatbaarheidsverklaring. Toelating loopt daarnaast in alle gevallen via het Loket Passend Onderwijs van Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Bij beperkte beschikbaarheid gaan leerlingen uit het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek voor.

  INSCHRIJVING & ZORGPLICHT
  Deelname aan het arrangement Docent op de Fiets vereist een (tijdelijke) inschrijving op de school die het traject uitvoert: de KTS in Voorhout. De leerling wordt, ongeacht de eerder gevolgde leerweg, ingeschreven op de leerweg vmbo basis-kader met LWOO.

  De school van herkomst (stamschool) behoudt zorgplicht en blijft betrokken bij de leerling die deelneemt in de experimenteerregeling. Zij neemt de leerling weer op nadat het traject bij Docent op de Fiets eindigt of neemt de zorg voor een passende vervolgplek op zich. Docent op de Fiets nodigt de school van herkomst uit bij elk multidisciplinair overleg over de leerling.

  BEKOSTIGING
  Bekostiging is opgebouwd uit 3 delen: basisbekostiging + LWOO middelen + een aanvullende bekostiging vanuit het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband financiert via beschikbaarheidsfinanciering. Dit houdt in dat het samenwerkingsverband de 20 beschikbare plekken op voorhand bekostigd.

  Indien leerlingen voor 1 oktober van het schooljaar ingeschreven zijn bij het Teylingen college KTS gaat de basisbekostiging automatisch naar de Teylingen college KTS.

  Indien leerlingen na 1 oktober van het schooljaar ingeschreven worden, zal het Teylingen college KTS het traject bij de stamschool factureren voor de basisbekostiging, naar rato van het aantal maanden geboden onderwijs.

 • School zonder Muren

  Toeleiding van leerlingen van scholen die niet onder het bestuur van Leo Kanner Onderwijs vallen naar de experimenteerregeling van School zonder Muren

  Als een school een leerling heeft die thuis zit of deelneemt aan één van de drie dagbestedingen of OnderwijsZorgklas[1] in Holland Rijnland waarvoor de experimenteerregeling[2] geldt , dan gelden de onderstaande procedures.

  Deze procedures zijn op 27 juni 2024 vastgesteld door de samenwerkingsverbanden VO Regio Leiden, V(S)O Duin & Bollenstreek, VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, Passend Primair Onderwijs regio Leiden, PO Duin- & Bollenstreek en Passend Onderwijs Rijnstreek en School zonder Muren van Leo Kanner Onderwijs.

  Leerlingen van een reguliere school, dus zonder toelaatbaarheidsverklaring

  1. Het staat de stamschool altijd vrij om zelf het onderwijs voor de eigen leerling te verzorgen.
  2. Als de stamschool een leerling heeft voor wie ze School zonder Muren wil inzetten, neemt de stamschool eerst contact op met de orthopedagoog/contactpersoon van het eigen samenwerkingsverband. De School zonder Muren gaat ervanuit dat de stamschool het SWV heeft ingelicht voordat zij een anonieme oriëntatie doen. Het samenwerkingsverband beoordeelt deze aanvraag voor inzet van de School zonder Muren voor de leerling. Daarbij geldt:
   • SWV kan samen met de stamschool kijken of het wenselijk is om een anonieme oriëntatie te doen bij School zonder Muren. Deze oriëntatie beantwoordt de vraag of School zonder Muren een passend aanbod heeft, zodat er geen verwachtingen bij ouders/ leerlingen/stamschool zijn die niet haalbaar blijken.
   • Er wordt onderscheid gemaakt in het individuele traject voor een leerling en het groepstraject bij de dagbesteding of OnderwijsZorgklas. De leerling in een individueel traject kan thuis zitten, of bij een dagbesteding zijn waar School zonder Muren geen samenwerking mee heeft, of bij een dagbesteding zijn waar School zonder Muren wel een samenwerking mee heeft. In dat laatste geval geldt het individuele traject zolang de leerling 1-op-1-begeleiding nodig heeft.
   • Het samenwerkingsverband beoordeelt in overleg met betrokkenen óf en wanneer een aanvraag bij School zonder Muren gedaan kan worden. Als een leerling bijvoorbeeld nog niet toe is aan leerstof van school kan ervoor gekozen worden de aanvraag bij School zonder Muren nog enige tijd uit te stellen.
  3. Na afstemming met het samenwerkingsverband en overeenstemming tussen stamschool en samenwerkingsverband over de inzet van School zonder Muren, overlegt de stamschool dit met de leerling en ouders. Indien zij allen ermee akkoord zijn volgen de volgende stappen.
  4. De stamschool doet samen met de ouders/leerling een aanvraag bij de School zonder Muren middels het aanvraagformulier.
  5. De stamschool vraagt de toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Onderwijs Categorie 1 aan bij het samenwerkingsverband.
  6. De School zonder Muren plant een trajectplanbespreking met ouders/leerling/stamschool en andere betrokkenen.
  7. Na toekenning van de TLV en overeenstemming over het traject wordt de leerling ingeschreven bij School zonder Muren/ Leo Kanner Onderwijs voor de duur van het traject bij School zonder Muren.
  8. Tijdens het traject van de leerling bij School zonder Muren houdt School zonder Muren de stamschool op hoofdlijnen op de hoogte van het proces van de leerling en meldt de stamschool in elk geval tijdig wanneer de stamschool in actie moet komen om de leerling terug te nemen of andere benodigde acties te nemen.

  Leerlingen in het bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Onderwijs,

  categorie 1

  1. Het staat de stamschool altijd vrij om zelf het onderwijs voor de eigen leerling te verzorgen.
  2. Als de stamschool een leerling heeft voor wie ze School zonder Muren wil inzetten, doet de stamschool een anonieme oriëntatie bij School zonder Muren, en stelt het samenwerkingsverband dat de TLV voor de leerling heeft afgegeven hiervan op de hoogte. Wanneer de oriëntatie positief is beoordeeld, kan de stamschool samen met de ouders/leerling een aanvraagformulier indienen.
  3. De School zonder Muren plant een trajectplanbespreking met de stamschool, ouders/leerling en andere betrokkenen.
  4. Indien er overeenstemming is over plaatsing van de leerling bij School zonder Muren, stelt de stamschool het samenwerkingsverband dat de TLV voor de leerling heeft afgegeven ook hiervan op de hoogte.
  5. Na toekenning wordt de leerling ingeschreven bij School zonder Muren/ Leo Kanner Onderwijs voor de duur van het traject bij School zonder Muren.
  6. Tijdens het traject van de leerling bij School zonder Muren houdt School zonder Muren de stamschool op hoofdlijnen op de hoogte van het proces van de leerling en meldt de stamschool in elk geval tijdig wanneer de stamschool in actie moet komen om de leerling terug te nemen of andere benodigde acties te nemen.
  7. Als de toelaatbaarheidsverklaring van een leerling afloopt gedurende het traject bij School zonder Muren, vraagt School zonder Muren de verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aan. Hiertoe levert School zonder Muren het OPP en de TLV-aanvraag via beveiligde mail aan bij het betreffende samenwerkingsverband en zet dit samenwerkingsverband de aanvraag in hun systeem.

  Jeugdigen in de overstap PO-VO die geen stamschool in het VO hebben

  1. Bij sommige jeugdigen is er geen school van inschrijving. Dit geldt o.a. voor sommige jeugdigen in de overstap PO-VO die niet langer in het PO kunnen blijven omdat ze 14 jaar oud zijn/worden en die nog geen stamschool in het VO hebben. Het samenwerkingsverband VO/VSO van de woonplaats van de jeugdige ontvangt de casusinformatie vanuit het (samenwerkingsverband) PO/sbo/SO en doet daarmee een anonieme oriëntatie bij School zonder Muren.
  2. Indien er overeenstemming is over plaatsing van de leerling bij School zonder Muren, stelt het samenwerkingsverband VO/VSO de ouders hiervan op de hoogte. Het samenwerkingsverband doet in samenwerking met ouders een aanvraag bij School zonder Muren middels het aanvraagformulier.
  3. De School zonder Muren plant een trajectplanbespreking met ouders/leerling/ samenwerkingsverband en andere betrokkenen.
  4. Het samenwerkingsverband verstrekt de beschikbare informatie over de leerling aan School zonder Muren. School zonder Muren vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband, op basis van de (beperkte) informatie die er is. Bij alle samenwerkingsverbanden behalve SWV-PO-Duin- & Bollenstreek levert School zonder Muren hiertoe het OPP en de TLV-aanvraag via beveiligde mail aan bij het betreffende samenwerkingsverband en zet dit samenwerkingsverband de aanvraag in hun systeem. Aanvragen bij SWV-PO-Duin- & Bollenstreek doet School zonder Muren in Grippa.
  5. Na toekenning van de TLV en overeenstemming over het traject wordt de leerling ingeschreven bij School zonder Muren/ Leo Kanner Onderwijs voor de duur van het traject bij School zonder Muren.
  6. School zonder Muren vult in de eerste 6 weken dat de jeugdige bij School zonder Muren in het traject is, het OPP aan tot een volledig OPP.
  7. Het samenwerkingsverband VO/VSO blijft betrokken in het traject van de jeugdige bij School zonder Muren, omdat er geen stamschool is. Aan het einde van het traject formuleert school zonder Muren een advies over passend vervolgperspectief. Ouders en het samenwerkingsverband kunnen dan samen naar een vervolgschool zoeken (mits dit aan de orde is voor de jeugdige).

  Jeugdigen met een vrijstelling

  1. Bij een jeugdige met een vrijstelling is er geen school van inschrijving. Het samenwerkingsverband van de woonplaats van de jeugdige ontvangt de casusinformatie vanuit leerplicht of de jeugdhulp en doet daarmee een anonieme oriëntatie bij School zonder Muren.
  2. Indien er overeenstemming is over plaatsing van de leerling bij School zonder Muren, stelt het samenwerkingsverband de ouders hiervan op de hoogte. De ouders doen een aanvraag bij de School zonder Muren middels het aanvraagformulier.
  3. De School zonder Muren plant een trajectplanbespreking met ouders/leerling/ samenwerkingsverband en andere betrokkenen.
  4. Het samenwerkingsverband verstrekt de beschikbare informatie over de leerling aan School zonder Muren. School zonder Muren vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband, op basis van de (beperkte) informatie die er is. Bij alle samenwerkingsverbanden behalve SWV-PO-Duin- & Bollenstreek levert School zonder Muren hiertoe het OPP en de TLV-aanvraag via beveiligde mail aan bij het betreffende samenwerkingsverband en zet dit samenwerkingsverband de aanvraag in hun systeem. Aanvragen bij SWV-PO-Duin- & Bollenstreek doet School zonder Muren in Grippa.
  5. Na toekenning van de TLV en overeenstemming over het traject wordt de leerling ingeschreven bij School zonder Muren/ Leo Kanner Onderwijs voor de duur van het traject bij School zonder Muren.
  6. School zonder Muren vult in de eerste 6 weken dat de jeugdige bij School zonder Muren in het traject is, het OPP aan tot een volledig OPP.
  7. Het samenwerkingsverband blijft betrokken in het traject van de jeugdige bij School zonder Muren, omdat er geen stamschool is. Aan het einde van het traject geeft school zonder muren een advies over passend vervolgperspectief. Ouders en samenwerkingsverband kunnen samen zoeken naar een passende vervolgschool (mits dit aan de orde is voor de jeugdige).

  Algemeen geldt voor aanmeldingen bij School zonder Muren:

  Deze leerlingen doorlopen de toeleiding van School zonder Muren (zie website). Leo Kanner | Aanvraag School zonder Muren (leokanner-schoolzondermuren.nl)

  [1] De onderwijszorgklas is een klas bij een (V)SO-school van Leo Kanner Onderwijs waar leerlingen in een kleine groep op een schoollocatie les krijgen. Deze klas staat open voor alle leerlingen die opbouwen vanuit een individueel of groepstraject of die in de onderwijszorgklas starten (onder de experimenteerregeling).

  [2] namelijk Binnenste Buitentuin, Inizo en Kleen4Care Woubrugge