Overzicht

Onderwijszorgarrangementen

Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die intensieve en gecombineerde onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp samen. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal.

De arrangementen ‘Docent op De Fiets’ (uitgevoerd door het Stichting Fioretti Teylingen gevestigd op het Teylingen College in Voorhout) en School zonder Muren (Leo Kanner College) zijn twee van de geselecteerde initiatieven die onder de landelijke regeling vallen. School zonder Muren biedt naast onderwijs op de dagbestedingslocaties ook individuele trajecten. Voor leerlingen uit Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek V(S)O geldt dat de individuele trajecten in principe uitgevoerd worden door Docent op de Fiets.

Lees verder:

Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) gestart. Het experiment biedt ruimte om af te wijken van wetgeving over: bekostiging, onderwijstijd, onderwijsinhoud en onderwijslocatie. Betrokken organisaties hebben ruimte voor meer maatwerk aan kinderen die complexe ondersteuning nodig hebben in onderwijs en zorg. 
 • Docent op de Fiets

  “Docent op de Fiets” fungeert als bovenschools onderwijszorgarrangement in het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Docent op de Fiets wil een antwoord bieden op een (individuele) ontwikkelvraag van deze jongeren om hernieuwd perspectief binnen (regulier) onderwijs te creëren.

  Voor wie is het bedoeld?

  Voor een beperkte groep jongeren – die ver van school zijn komen te staan – is eerst een outreachende aanpak in de eigen leefomgeving nodig om weer tot leerontwikkeling te komen.  Het onderwijs-zorgarrangement Docent op de Fiets (via de KTS in Voorhout) is bedoeld om uitgevallen deze jongeren weer in beweging te krijgen en de afstand tot het onderwijs te verkleinen. In of buiten de onderwijssetting wordt een tijdelijke voorziening (het onderwijs-zorgarrangement) geboden, met het doel de leerlingen klaar te maken voor een onderwijsleersituatie of leerwerktraject. Het ingroeiplan wordt uiteraard opgenomen in het ontwikkelingsperspectief.

  Leerlingen die langdurig thuis zitten worden twee keer per week (per fiets) bezocht door een docent. De trajecten zijn op maat. Er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. “Out of the box” denken, is hierbij erg nodig.

  Doelgroep specifiek

  • Het betreft leerlingen woonachtig in het postcodegebied van de Duin- en Bollenstreek.
  • De leerlingen staan ingeschreven op een VO-school in de Duin- en Bollenstreek of hebben een (tijdelijke) vrijstelling van leerplicht. Bij aanvang van het schooljaar en start deelname aan het traject worden de leerlingen ingeschreven bij de school die het traject uitvoert.

  Wat is de inzet vanuit het onderwijs?

  Bij aanvang van het traject wordt de leerlingen ingeschreven bij een reguliere vo-school van Stichting Fioretti Teylingen (de KTS in Voorhout) die het onderwijsgedeelte uitvoert. Het OPP voert de basis van de uitvoering en evaluatie van de trajecten. Een traject heeft een duur van 12 maanden en kan tot max. 24 maanden worden verlengd. Er is ruimte voor minimaal 10 tot maximaal 15 trajecten per schooljaar.  Elk traject is op maat. Er wordt gekeken wat de jongere nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. “Out of the box” denken, is hierbij erg nodig. Elk traject wordt ondersteund door de gedragswetenschapper die vanuit de gemeente ingezet wordt op de school.

  De reguliere school draagt zorg voor het onderwijs ‘op locatie’ binnen het traject. Er wordt een docent aan de leerling gekoppeld die drie uur per week tijd heeft om een relatie op te bouwen en te starten met een leeraanbod en onderwijsvoorwaardelijke vaardigheden vanuit de thuissituatie of een andere locatie zoals een zorgboerderij. De jongere wordt voorbereid op een terugkeer naar een vorm van onderwijs of een ander haalbaar uitstroomperspectief (zoals arbeid of een maatschappelijk project).

  Wat is de inzet vanuit zorg?

  De vaste jeugdhulpverlener op school (een orthopedagoog-generalist) voert de regie over de zorg aan de jongeren in het onderwijszorgarrangement. Ook voert deze (met school) de regie op de monitoring van de doelen en het behalen van het (met ouders/leerling en school) gestelde ontwikkelperspectief en doelen uit het zorgplan. De jeugdhulpverlener is toegevoegd aan de Commissie van Begeleiding van de school en heeft supervisie over elk traject. De inzet van de jeugdhulp op school is gericht op de zorg aan de leerlingen met complexe en systemische problematiek, middels:

  • diagnostiek en behandeling op kindniveau, evt. advies t.a.v. doorverwijzing;
  • ondersteuning en advies aan ouders t.a.v. opvoeding,
  • coaching van het ondersteuningsteam van de school.

  Deze inzet wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de jeugdhulpregio Holland Rijnland.

  Toelaatbaarheid

  Het Samenwerkingsverband bepaalt de toelaatbaarheid tot het traject. Voorafgaand aan het traject vindt een daarover multidisciplinair overleg (MDO) plaats waarbij wordt besproken op welke wijze er kan worden toegewerkt naar het gestelde perspectief. Binnen het MDO nemen ouders en leerling een centrale positie in. De toegangsmederwerker vanuit de gemeente dient altijd betrokken te zijn. Er wordt samen afgewogen of de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van de leerling past binnen de mogelijkheden, expertise en capaciteit van binnen het traject. Ook is er altijd een consulent van het Regionaal Bureau Leerrecht betrokken bij de leerling.

 • School zonder Muren

  Toeleiding van leerlingen van scholen die niet onder het bestuur van Leo Kanner Onderwijs vallen naar de experimenteerregeling van School zonder Muren

  Als een school een leerling heeft die thuis zit of deelneemt aan één van de drie dagbestedingen of OnderwijsZorgklas[1] in Holland Rijnland waarvoor de experimenteerregeling[2] geldt , dan gelden de onderstaande procedures.

  Deze procedures zijn op 5 februari 2024 vastgesteld door de samenwerkingsverbanden VO Regio Leiden, V(S)O Duin & Bollenstreek, VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, Passend Primair Onderwijs regio Leiden, PO Duin- & Bollenstreek en Passend Onderwijs Rijnstreek en School zonder Muren van Leo Kanner Onderwijs.

  Leerlingen van een reguliere school, dus zonder toelaatbaarheidsverklaring

  1. Het staat de stamschool altijd vrij om zelf het onderwijs voor de eigen leerling te verzorgen.
  2. Als de stamschool een leerling heeft voor wie ze School zonder Muren wil inzetten, neemt de stamschool eerst contact op met de orthopedagoog/contactpersoon van het eigen samenwerkingsverband. De School zonder Muren gaat ervanuit dat de stamschool het SWV heeft ingelicht voordat zij een anonieme oriëntatie doen. Het samenwerkingsverband beoordeelt deze aanvraag voor inzet van de School zonder Muren voor de leerling. Daarbij geldt:
   • SWV kan samen met de stamschool kijken of het wenselijk is om een anonieme oriëntatie te doen bij School zonder Muren. Deze oriëntatie beantwoordt de vraag of School zonder Muren een passend aanbod heeft, zodat er geen verwachtingen bij ouders/ leerlingen/stamschool zijn die niet haalbaar blijken.
   • Er wordt onderscheid gemaakt in het individuele traject voor een leerling en het groepstraject bij de dagbesteding of OnderwijsZorgklas. De leerling in een individueel traject kan thuis zitten, of bij een dagbesteding zijn waar School zonder Muren geen samenwerking mee heeft, of bij een dagbesteding zijn waar School zonder Muren wel een samenwerking mee heeft. In dat laatste geval geldt het individuele traject zolang de leerling 1-op-1-begeleiding nodig heeft.
   • Het samenwerkingsverband beoordeelt in overleg met betrokkenen óf en wanneer een aanvraag bij School zonder Murengedaan kan worden. Als een leerling bijvoorbeeld nog niet toe is aan leerstof van school kan ervoor gekozen worden de aanvraag bij School zonder Muren nog enige tijd uit te stellen.
  3. Na afstemming met het samenwerkingsverband en overeenstemming tussen stamschool en samenwerkingsverband over de inzet van School zonder Muren, overlegt de stamschool dit met de leerling en ouders  Indien zij allen ermee akkoord zijn volgen de volgende stappen.
  4. De stamschool doet samen met de ouders/leerling een aanvraag bij de School zonder Muren middels het aanvraagformulier.
  5. De stamschool vraagt de toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Onderwijs Categorie 1 aan bij het samenwerkingsverband.
  6. De School zonder Muren plant een trajectplanbespreking met ouders/leerling/stamschool en andere betrokkenen.
  7. Na toekenning van de TLV en overeenstemming over het traject wordt de leerling ingeschreven bij School zonder Muren/ Leo Kanner Onderwijs voor de duur van het traject bij School zonder Muren.
  8. Tijdens het traject van de leerling bij School zonder Muren houdt School zonder Muren de stamschool op hoofdlijnen op de hoogte van het proces van de leerling en meldt de stamschool in elk geval tijdig wanneer de stamschool in actie moet komen om de leerling terug te nemen of andere benodigde acties te nemen.

  Leerlingen in het bezit van een Toelaatbaarheidsverklaring voor Speciaal Onderwijs,

  categorie 1

  1. Het staat de stamschool altijd vrij om zelf het onderwijs voor de eigen leerling te verzorgen.
  2. Als de stamschool een leerling heeft voor wie ze School zonder Muren wil inzetten, doet de stamschool een anonieme oriëntatie bij School zonder Muren. Wanneer de oriëntatie positief is beoordeeld, kan de stamschool samen met de ouders/leerling een aanvraagformulier indienen.
  3. De School zonder Muren plant een trajectplanbespreking met de stamschool, ouders/leerling en andere betrokkenen.
  4. Indien er overeenstemming is over plaatsing van de leerling bij School zonder Muren, stelt de stamschool het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling hiervan op de hoogte.
  5. Na toekenning wordt de leerling ingeschreven bij School zonder Muren/ Leo Kanner Onderwijs voor de duur van het traject bij School zonder Muren.
  6. Tijdens het traject van de leerling bij School zonder Muren houdt School zonder Muren de stamschool op hoofdlijnen op de hoogte van het proces van de leerling en meldt de stamschool in elk geval tijdig wanneer de stamschool in actie moet komen om de leerling terug te nemen of andere benodigde acties te nemen.

  Algemeen geldt voor aanmeldingen bij School zonder Muren:

  Deze leerlingen doorlopen de toeleiding van School zonder Muren (zie website). Leo Kanner | Aanvraag School zonder Muren (leokanner-schoolzondermuren.nl)

  [1] De onderwijszorgklas is een klas bij een (V)SO-school van Leo Kanner Onderwijs waar leerlingen in een kleine groep op een schoollocatie les krijgen. Deze klas staat open voor alle leerlingen die opbouwen vanuit een individueel of groepstraject of die in de onderwijszorgklas starten (onder de experimenteerregeling).

  [2] namelijk Binnenste Buitentuin, Inizo en Kleen4Care Woubrugge