Overzicht

Het Schooladvies

Alle leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. De school voor primair onderwijs stelt een schooladvies samen voor de school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies is leidend bij plaatsing in het vo. De po-school geeft een schooladvies op grond van alle informatie die het in de jaren dat de leerling op de school zat in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Elke leerling dient terecht te komen op het onderwijstype dat het beste aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen. Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets en ontvangen leerlingen uiterlijk 24 maart hun definitieve schooladvies. Bijstelling van het schooladvies verplicht als de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft dan voorlopig schooladvies, m.u.v. als dat niet in belang kind is (moet gemotiveerd worden).

Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.

Welke schooladviezen zijn er?

  1. De basisschool kan een schooladvies voor 1 schooltype (enkelvoudig) of voor 2 schooltypes (meervoudig) geven. In het geval van een meervoudig schooladvies is het uiteindelijk de VO-school die bepaalt in welke brugklas de leerling wordt geplaatst.
  2. Een voorkeur brugklastype kan in de toelichting bij het schooladvies in het OKR worden vermeld.
  3. De school voor PO bespreekt en verstrekt uiterlijk 24 maart het definitieve schriftelijke en ondertekende schooladvies (adviesblad uit Onderwijs Transparant) aan de ouders/verzorgers van de leerling.
  4. De mogelijke schooladviezen zijn:
·        pro; ·        vmbo gt-tl;
·        vmbo bb; ·        vmbo gt-tl/havo;
·        vmbo bb/vmbo kb; ·        havo;
·        vmbo kb; ·        havo/vwo;
·        vmbo k/vmbo gt-tl; ·        vwo
  1. Als een PO-school het schooladvies ‘vmbo bb met lwoo’ geeft dit aan dat de school verwacht dat de leerling lwoo nodig heeft op het vmbo.
  2. Ondersteuningsvormen in het kader van passend onderwijs (lwoo, pro en vso) staan los van het principe van bindend schooladvies en de eindtoets. De basisschool kan dus niet via het schooladvies bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vso, lwoo of pro.
  3. De school voor PO meldt voor 15 maart de schooladviezen van de schoolverlaters in ROD, Register Onderwijsdeelnemers (voorheen Bron).

Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt

Het is van groot belang dat het schooladvies een hoge kwaliteit heeft, zeker wanneer het advies een leidende rol speelt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Iedere PO-school heeft een protocol waarlangs het schooladvies tot stand komt. De PO-scholen publiceren deze – door het schoolbestuur goedgekeurde – informatie op de eigen website en/of de schoolgids.

Hierbij maken scholen gebruik van onderstaande handreiking.

  1. Het schooladvies als leidend criterium dient kwalitatief onderbouwd te zijn. Het schooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren.

Het uitstroomprofiel (vanuit uitdraai LVS of OPP-trap) wordt gehanteerd ter onderbouwing van het schooladvies.

Hierbij wordt niet uitgegaan van ‘één toetsmoment’, maar van toetsgegevens vanaf groep 6.

  1. Aanvullende onderwijskundige informatie over de leerling zoals doorzettingsvermogen, gedrag, nauwkeurigheid, tempo, houding en andere (schoolse) vaardigheden ten aanzien van het leren en sociale vaardigheden spelen een rol bij het schooladvies. Het gaat om wat een kind maximaal aankan en hoe dit niveau het best bereikt kan worden.
  2. Geadviseerd wordt om in voorkomende gevallen ook de betreffende V(S)O school tijdig te betrekken bij overwegingen t.a.v. het advies.