Overzicht

Eindtoets en heroverweging

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs maken een eindtoets die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 geldt deze verplichting ook voor het SO en SBO. In een toetswijzer is vastgelegd welke taal- en rekeninhouden moeten worden getoetst. Daarnaast kan de toets facultatief ook andere kennis en vaardigheden in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van wereldoriëntatie.

Het stroomschema ‘Moet deze leerling een eindtoets maken? ondersteunt bij het in kaart brengen welke leerlingen niet deel hoeven nemen aan de eindtoets (uitzonderingsgroepen).

Eindtoets

 1. Scholen bepalen zelf welke eindtoets zij gebruiken, mits de toets is toegelaten door de minister. De voorwaarden voor de afname en de inhoud van de toetsen zijn vastgelegd in het Toetsbesluit PO.
 2. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Meer informatie over exacte afnamedatums van elke eindtoets is te vinden op de websites van de verschillende eindtoetsen. De school dient zich aan de afnamevoorschriften van de toetsaanbieder te houden.
 3. Ook het advies op basis van de score op de eindtoets (het toetsadvies) maakt deel uit van het onderwijskundig rapport.
 4. Het toetsadvies en de score van de eindtoets kunnen “in bulk” in Onderwijs Transparant worden ingevoerd. Het PO dient dit binnen 2 weken na ontvangst van de resultaten van de eindtoets te doen, zodat deze gegevens tijdig kunnen worden verwerkt door het VO.

Heroverweging schooladvies

 1. De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Bij een hoger resultaat de dan de geadviseerde schoolsoort wordt het advies in heroverweging genomen. Wanneer het resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet.
 2. Er is 1 uitzondering bij heroverwegen van het schooladvies. Bij het schooladvies praktijkonderwijs en het toetsadvies pro/vmbo-bb hoeft de school niet te heroverwegen.
 3. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Indien de PO-school besluit het advies te wijzigen, dan motiveert zij het gewijzigde advies en de reden van afwijking van het eerdere advies.
 4. Aanpassingen op basis van de resultaten van een eindtoets zijn niet gewenst en zouden gelet op het eerder gestelde t.a.v. het schooladvies en zou niet nodig moeten zijn. Het advies van de basisschool is op basis van voorgaande onderbouwd en gebaseerd op de onderwijsresultaten van meerdere jaren.
 5. Indien aanpassing op basis van een eindtoets toch verondersteld wordt, geeft de basisschool dat voorafgaand duidelijk aan in het onderwijskundig rapport en tijdens de warme overdracht.
 6. Bij een aanpassing van het advies op basis van een hogere uitslag van de eindtoets neemt het PO altijd en tijdig contact op met de VO-school waar de leerling is aangemeld. Daarnaast verwerkt het PO het herziene advies in Onderwijs Transparant. De periode van heroverweging en communicatie naar het VO is van 11 tot uiterlijk 25 mei. De VO-school verwerkt dit advies en herziene plaatsing vervolgens in Onderwijs Transparant.
 7. Het kan gebeuren dat de VO-school waar de leerling is aangemeld de schoolsoort uit het nieuwe schooladvies niet aanbiedt, of dat er geen plaats meer is bij de betreffende schoolsoort. Het is belangrijk om deze mogelijke situatie al in het adviesgesprek aan ouders en leerling kenbaar te maken.
 8. Indien de VO-school niet in staat is de desbetreffende leerling te herplaatsen zal de VO-school in gesprek gaan de ouder(s)/verzorger(s) en het PO en bekijken op welke VO-scholen plaats is, passend bij het uiteindelijk advies voor de leerling. Periode van herplaatsing is van 25 mei juni tot uiterlijk 7 juni.
 9. Het primair onderwijs past een eventueel gewijzigd advies in ROD aan.