Overzicht

Buitenkans

Buitenkans is een samenwerkingsproject tussen de vsv convenantpartners in regio Zuid-Holland Noord met onder andere het MBO Rijnland, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 en het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, Cardea en de gemeenten.

Buitenkans bestaat uit een multidisciplinair team van docenten, consulenten, trainers en gedragswetenschappers die met een gezamenlijke visie middels coaching, trainingen en stages aan het werk gaan met de jongere om hen terug te begeleiden naar onderwijs om in ieder geval een startkwalificatie te behalen, of wanneer dit niet mogelijk is te begeleiden naar arbeid.

Voor wie is het?

Buitenkans is voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die dreigen uit te vallen op het voortgezet onderwijs of voor wie het nog lastig is om de overstap naar een mbo-opleiding te kunnen maken. Voor deze jongeren is het op moment van aanmelding prioriteit om te werken aan motivatie, vertrouwen, zicht op een positief toekomstperspectief en werknemersvaardigheden alvorens zij weer terug zullen keren naar het onderwijs.

Wat houdt het in?

Buitenkans kent twee trajecten:

Voor jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar die zonder startkwalificatie het voortgezet onderwijs dreigen te verlaten is er een 1,5 jaar durend traject. Samen met de consulent zal de jongere eerst op zoek gaan naar een stageplaats voor 24 uur per week voor 6 maanden. In deze eerste 6 maanden zal de jongere naast stage lopen door middel van coaching en training werken aan persoonlijke doelen om hierna met meer verworven vaardigheden en motivatie bij de entree opleiding MBO of op de Delta te kunnen starten. De jongere krijgt gedurende dit entree-jaar ondersteuning van zijn/ haar consulent.

Jongeren in de leeftijd van 17-23 jaar die door persoonlijke omstandigheden niet direct plaatsbaar zijn op een reguliere mbo-opleiding krijgen een 6 maanden traject aangeboden waarin zij ook door middel van coaching, stages en trainingen zullen werken aan toeleiding naar een mbo opleiding of, wanneer dat niet mogelijk is, een plek binnen de arbeidsmarkt.

Aanmelding:

Jongeren kunnen worden aangemeld via het Loket passend onderwijs, het onderwijsloket mbo of het kansloket van de gemeente. Na een startgesprek en screening zal besloten worden of Buitenkans een passend traject biedt voor de vraag van de jongere. Voor het slagen van het traject is het een vereiste dan de jongere gemotiveerd is om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en aan een toeleiding naar onderwijs of arbeid.

De procedure voor overstap vanuit een VO-school naar Buitenkans