Overzicht

Aanpak thuiszitters

Het terugbrengen van het aantal leerlingen die niet naar school gaan vormt een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. Daarom is het allereerst belangrijk om deze leerlingen goed en vroegtijdig in beeld te hebben.

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek werkt met de ‘afsprakenkaart verzuim en voorkoming van  thuiszitten’ zoals is samengesteld door Regionaal Bureau Leerplicht in overleg met de Samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Holland Rijnland. Deze afspraken en protocollen richten zich enerzijds op schoolverzuim en thuiszittende leerlingen en anderzijds op het signaleren van trends in de problematiek, zoals die speelt in onze regio.

De samenwerking van Leerplicht en onderwijs is gebaseerd op de gedeelde ambitie iedere leerling een passende school en daardoor optimale ontwikkelingskansen te willen bieden. Samen werken Leerplicht en onderwijs aan het voorkomen en terugdringen van verzuim, schooluitval en thuiszitten. Dit met als uiteindelijke doel kinderen en jeugdigen goed toe te rusten voor duurzame participatie naar vermogen in de samenleving. Of dat nu is met een vervolgopleiding, dagbesteding of doorstroming naar de arbeidsmarkt.