Overzicht

Aanpak thuiszitters

Het terugbrengen van het aantal leerlingen die niet naar school gaan vormt een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. Daarom is het allereerst belangrijk om deze leerlingen goed en vroegtijdig in beeld te hebben.

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek werkt met de ‘afsprakenkaart verzuim en voorkoming van  thuiszitten’ zoals is samengesteld door Regionaal Bureau Leerplicht in overleg met de Samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Holland Rijnland. Deze afspraken en protocollen richten zich enerzijds op schoolverzuim en thuiszittende leerlingen en anderzijds op het signaleren van trends in de problematiek, zoals die speelt in onze regio.