Overzicht

Aanpak verzuim en voorkomen van thuiszitten

Het terugbrengen van het aantal leerlingen die niet naar school gaan vormt een belangrijke doelstelling van passend onderwijs. We willen dat geen kind in onze regio langer dan drie maanden thuis zit zonder passend en gestart aanbod van onderwijs en/of hulp. Daarom is het belangrijk om deze leerlingen goed en vroegtijdig in beeld te hebben, vanuit gezamenlijk overleg een plan te maken en te volgen. Soms vraagt het vinden van een passende oplossing een aanpak waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid en actieve taak in hebben. De school werkt hierbij samen met partners om snel tot een goede aanpak te komen.

Melding en registratie

Een van de doelstellingen van melden bij het Samenwerkingsverband is het aantal thuiszitters en zorgwekkend verzuim in de regio als geheel in beeld te krijgen. Afspraak is dan ook dat scholen leerlingen die >50% van de onderwijstijd niet naar school gaan bij het Loket van het Samenwerkingsverband melden. Daarnaast meldt de school verzuimende leerlingen in het Verzuimloket van DUO.

Wanneer vraagt het bevoegd gezag van de school instemming voor afwijking onderwijstijd?

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school, maar dat is niet altijd mogelijk. Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school. De school kan voor deze leerlingen een op maat gemaakt onderwijsprogramma aanbieden door af te wijken van het minimum aantal uren onderwijstijd. Het bevoegd gezag van de school vraagt hiervoor instemming van de inspectie via het Internet Schooldossier (ISD).

Niet in alle gevallen is instemming met afwijking van onderwijstijd nodig. Als een leerling ziek is (bijvoorbeeld griep heeft) en er is geen noodzaak tot aanpassing van het onderwijsprogramma, dan is instemming niet nodig.<br /> In het stroomschema en notitie afwijking jaarlijks minimum urenaantal kunt u zien of u instemming bij de inspectie moet aanvragen voor afwijking van onderwijstijd.