Overzicht

Waar staan we voor?

“Elke jongere in de Duin- en Bollenstreek een passende plek in het voortgezet onderwijs. Dichtbij huis en met de juiste begeleiding. Hier werken we samen aan.”

Onze missie

In de Duin- en Bollenstreek werken de schoolbesturen voor V(S)O samen aan gelijke onderwijskansen en onderwijsontwikkeling voor elke leerling. De scholen bieden in het Samenwerkingsverband een gezamenlijk antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen voor leerlingen in onze regio. Binnen het Samenwerkingsverband is er voor alle leerlingen in de regio, die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek  beschikbaar. Het Samenwerkingsverband helpt de scholen om dit te realiseren

Onze visie

School als vertrekpunt
De professionals in de scholen zijn de belangrijkste pijler van passend onderwijs. Zij werken immers met de leerlingen en kennen de leerling.  scholen handelen professioneel. Zij bepalen samen met de ouders en leerling welke ondersteuning nodig is om de leerling passend onderwijs te bieden. Een sterke basis op elke school is het vertrekpunt voor het onderwijs en de onderwijsondersteuning. Scholen worden zoveel mogelijk in staat gesteld om zelf te bepalen wat een leerling nodig heeft om zelf de vereiste ondersteuning te organiseren. Daarbij gaan ze uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling. Iedere school die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband geeft zelf actief vorm aan passend onderwijs
voor haar leerlingen en staat voor haar eigen ontwikkeling. Samenwerking binnen ons schoolmodel is gebaseerd op vertrouwen; over de opbrengsten en de inzet van middelen leggen we regelmatig verantwoording af.

Samenwerken vanuit een gedeelde visie
Binnen het netwerk van het Samenwerkingsverband vinden we ‘het geheel meer dan de som der delen’. Samenwerken vanuit een gedeelde visie is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Jongeren in hun ontwikkeling zijn er bij gebaat dat zij kunnen leren in scholen die goed samenwerken en die niet opgesloten raken in hun eigen systeem. We werken samen om bestaande onderwijsvoorzieningen te verbeteren en nieuwe te creëren als dat nodig is. Dit betekent dat we  doorgaande lijnen versterken, van elkaar leren en werken vanuit een goede verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp in de regio.

Kansrijk
Als Samenwerkingsverband slaan we de richting in van inclusiever georganiseerd passend onderwijs, waarbij leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen dichtbij huis naar dezelfde school kunnen en elkaar ontmoeten op het schoolplein en in de klas. Voor leerlingen waar dat voor nodig is, blijft er een plek in een specialistische setting. Inclusiever onderwijs is wat ons betreft geen doel op zich, maar een middel om jongeren een meer gelijkwaardige en kansrijke start in de samenleving te laten maken.

Ontwikkeling stimuleren
Soms vragen situaties rond leerlingen om creatieve oplossingen. Om die te kunnen bedenken en uitvoeren, is het belangrijk dat scholen daar de ruimte voor krijgen én nemen. Het Samenwerkingsverband stimuleert scholen bij de ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod en ondersteunt dat inhoudelijk en financieel als dat nodig is.