Overzicht

Verbinden, Versterken, Vernieuwen

De scholen voor regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) in de regio Duin- en Bollenstreek werken samen om aan elke leerling de best passende onderwijsplek te bieden. Dichtbij huis en met de juiste begeleiding. Het Samenwerkingsverband helpt de scholen om dit te realiseren. Door te verbinden, te versterken en te vernieuwen.

Onze missie

Samen doen we wat nodig is om de schoolloopbaan van iedere leerling succesvol af te ronden. Scholen zijn verantwoordelijk om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. We noemen dat de zorgplicht van de school. De school zoekt in overleg met ouders naar de juiste ondersteuning. Binnen de eigen school, op een andere reguliere school of in het voortgezet speciaal onderwijs. Het Samenwerkingsverband ondersteunt met advies, door kennis te delen, en met ondersteuningsmiddelen waarmee de scholen zelf kunnen differentiëren en arrangeren. Het samenwerkingsverband gaat ook over de toelating tot speciale voorzieningen en het voortgezet speciaal onderwijs.

Onze visie

 

School als vertrekpunt

Een sterke basis op elke school is het vertrekpunt voor het onderwijs en de onderwijsondersteuning. De professionals in de scholen zijn de belangrijkste pijler van passend onderwijs. Zij werken met de leerlingen en kennen de leerling.  Samen met de ouders en leerling geven zij passend onderwijs vorm. Iedere school die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband geeft actief vorm aan passend onderwijs voor haar leerlingen en staat voor haar eigen ontwikkeling (schoolmodel). De ononderbroken ontwikkeling van de leerling staat centraal.

Samenwerken vanuit een gedeelde visie

We werken samen om bestaande onderwijsvoorzieningen te verbeteren en nieuwe te creëren als dat nodig is. Dit betekent dat we doorgaande lijnen versterken, van elkaar leren en werken vanuit een goede verbinding tussen het onderwijs en de jeugdhulp in de regio.

Kansrijk

Het Samenwerkingsverband werkt aan inclusiever georganiseerd passend onderwijs, waarbij meer leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen dichtbij huis naar dezelfde school kunnen en elkaar ontmoeten op het schoolplein en in de klas.

Ontwikkeling stimuleren

Het Samenwerkingsverband stimuleert scholen bij de ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod en steunt dat inhoudelijk en financieel als dat nodig is. We stimuleren samenwerking en uitwisseling, werken data gedreven, bieden ruimte voor experimenten en monitoren de resultaten.