Overzicht

Waar staan we voor?

Het Samenwerkingsverband werkt vanuit de volgende visie:

  • Alle leerplichtige leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek succesvol naar school
  • Een betaalbaar en dekkend aanbod van onderwijsondersteuning
  • Het versterken van de ondersteuning op de scholen

Bovenstaande betekent in ons Samenwerkingsverband dat de school het vertrekpunt is voor het onderwijs en de onderwijsondersteuning aan jongeren. Iedere school die aangesloten is bij het Samenwerkingsverband gaat uit van de talenten en mogelijkheden van ieder leerling en zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. In het Samenwerkingsverband hebben de scholen gezamenlijk een antwoord op de onderwijs- en ondersteuningsvragen voor leerlingen in onze regio. In het Samenwerkingsverband staan we voor samen werken aan een betaalbaar dekkend aanbod van onderwijsondersteuning gericht op een perspectiefrijke toekomst voor iedere jongere.

Het Samenwerkingsverband hanteert vanuit de visie de volgende elf uitgangspunten.

1. Dekkend aanbod

Het Samenwerkingsverband biedt een dekkend en afgestemd aanbod van onderwijsvoorzieningen in het regulier voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

2. Hoog niveau van basisondersteuning

De scholen zijn aan zet. Zij bepalen wat een leerling nodig heeft en organiseren de vereiste ondersteuning. De in de scholen werkende professionals zijn de pijlers van passend onderwijs. Zij werken immers met de leerlingen. Het Samenwerkingsverband helpt hen.

3. Zorgplicht

Zodra ouders hun kind dat ondersteuning nodig heeft aanmelden, is het aan de school om een zo goed mogelijk passende plek te bieden.  In de eigen school, of een andere school.

4. Speciale ondersteuning via één loket

De vastgestelde onderwijsbehoefte van de leerling is het uitgangspunt van de te bieden ondersteuning. Speciale ondersteuning wordt via één loket toegekend en gevolgd.

5. Deskundigheid

Docenten en andere teamleden zijn deskundig en maken voortdurend werk van het versterken van de eigen kwaliteit.

6. Optimale doorlopende leerlijnen

Het Samenwerkingsverband versterkt de doorlopende lijnen van primair (speciaal) onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs en van voortgezet (speciaal) onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs.

7. Speciaal onderwijs

Voor een aantal leerlingen is ondersteuning in het voortgezet speciaal onderwijs gewenst. Het uitgangspunt is, ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’.

8. Samenwerking onderwijs, jeugdhulp en zorg

Onderwijs,  jeugdhulp en zorg werken samen om ondersteuning op maat te kunnen bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Er wordt gewerkt vanuit het principe ‘één kind, één plan’.

9. Ouders als partner passend onderwijs

Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners van de school. Zij worden betrokken bij de formele overleggen rondom hun kind.

10. Professionele lerende organisatie 

De partners in het Samenwerkingsverband doen er alles aan om voortdurend van elkaar te leren en zichzelf te ontwikkelen.

11. Uitstromen op het goede niveau

De ambitie is dat iedere leerling de school verlaat op het bij hem of haar passende niveau, dat aansluit op zijn of haar  ontwikkelingsperspectief.

Visiedocument