Overzicht

Meld ervaringen

Wij streven ernaar om procedures en communicatie zorgvuldig en op de juiste wijze te laten verlopen. Wanneer dit naar uw mening niet het geval is, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij bespreken dit met u en zoeken naar manieren om zaken alsnog naar tevredenheid af te handelen en ons werk te verbeteren. Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is daarom benieuwd naar uw ervaringen.

Regeling bezwaren en klachten

Het Samenwerkingsverband hanteert een regeling voor de behandeling van klachten en bezwaren. Voordat de formele weg ingeslagen wordt, gaan we altijd graag eerst in gesprek. Uitgangspunt is het samen komen tot een gezamenlijke visie door goed overleg. Wanneer wij er naar uw mening in gesprekken met elkaar niet in slagen om er gezamenlijk goed uit te komen, dan kunt u op de volgende wijze uw bezwaren kenbaar maken:
  • Bezwaar rond besluit Toelaatbaarheidsverklaring

    Ouders en schoolbestuur kunnen bij het Samenwerkingsverband een formeel bezwaar indienen tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring vso op praktijkonderwijs. Zij kunnen dat schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van het Samenwerkingsverband binnen 6 weken na datum afgifte TLV. In de wet is geregeld dat een samenwerkingsverband voor bezwaarschriftprocedures ten aanzien van de afgifte van een TLV, een bezwaaradviescommissie moet hebben. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen. Deze commissie zal de bezwaren op basis van specifieke, onafhankelijke kennis en deskundigheid bekijken en een advies aan het Samenwerkingsverband uitbrengen. Daarna zal het Samenwerkingsverband een beslissing op het bezwaar nemen.

  • Niet eens met de ondersteuning op school of een besluit van school

    Als ouders het niet eens zijn met de ondersteuning die hun kind van de school ontvangt, kunnen zij hiertegen bezwaar maken bij de school. Bij het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband kan in voorkomende gevallen gevraagd worden om mediation of een second opinion. Als een verschil van mening niet kan worden opgelost in overleg, kunnen ouders verschillende stappen zetten om hun belangen te behartigen.

    Het kan voorkomen dat ouders zich niet in een besluit van de school kunnen vinden. Ook in situaties waarin de informatieverstrekking en de onderlinge communicatie goed verliepen. In dat geval kunnen ouders een beroep doen op ondersteuning van De Onderwijsconsulenten.

    Het Samenwerkingsverband kan bij besluiten genomen door het Samenwerkingsverband ouders ook de mogelijkheid van een second opinion aanbieden. Bijvoorbeeld door hier om te vragen bij een voorziening van een ander Samenwerkingsverband.