Nieuwsoverzicht

Bijeenkomst Onderwijs en Ondersteuning

Van links naar rechts: Elsbeth Koek (wethouder gemeente Teylingen), Annelen van Schaardenburgh (directeur-bestuurder Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek), Jolanda Langeveld (wethouder gemeente Lisse), Ton de Groot (oud-directeur Teylingen College KTS), Dennis Salman (wethouder gemeente Noordwijk), Gwen Spies (directeur-bestuurder Welzijnskwartier Katwijk) en Marc Janssen (directeur-bestuurder Northgo College). 

Persbericht – Op woensdag 12 oktober vond op het Teylingen College KTS in Voorhout een bijeenkomst plaats over onderwijs en ondersteuning op maat voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de regio Duin- en Bollenstreek. De bijeenkomst was een initiatief van de KTS en het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (SWV). Vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeenten en zorginstanties probeerden tot oplossingen en afspraken te komen. Het doel: iedere jongere in de Duin- en Bollenstreek een passende plek in het voortgezet onderwijs; dichtbij huis en met de juiste begeleiding.

De noodzaak voor de bijeenkomst bleek niet alleen uit cijfers en statistieken, maar ook uit filmpjes met verhalen van jongeren en hun ouders; schrijnende verhalen met gelukkig een goede afloop, want er gebeurt al veel op het gebied van zorg en ondersteuning voor de jeugd, maar nog niet genoeg en de instanties weten elkaar niet altijd te vinden. In de regio Duin- en Bollenstreek zitten momenteel 85 leerplichtige jongeren meer dan de helft van de schooltijd thuis. Om uiteenlopende redenen lukt het hen niet, om naar school te gaan. Ook is het aantal leerlingen, dat gebruik maakt van speciaal voortgezet onderwijs, bovengemiddeld hoog vergeleken met andere regio’s. Dit geldt overigens ook voor het basisonderwijs. Bovendien lukt het vaak niet, om deze jongeren naar school te laten gaan binnen de eigen regio.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over mogelijke oorzaken van de statistieken. Een bovengemiddeld aantal jongeren gebruikt regelmatig drank en drugs. Ook zijn er veel jongeren met psychische problemen. De cijfers zijn er, sinds de lockdowns door corona, niet beter op geworden. Dat het belangrijk is, om samen de verantwoordelijkheid te nemen om de jeugdproblematiek op een goede manier aan te pakken, daar waren alle aanwezigen het over eens. Maar zoals Ton de Groot, oud-directeur van de KTS, zich afvroeg: “Wie neemt de regie?”. Hij is van mening, dat het initiatief van de wethouders moet komen.

Verbinding
Aan de hand van een interactieve werkvorm werd duidelijk wat nu echt belangrijk is, als het gaat om de juiste ondersteuning in combinatie met onderwijs. Termen als ‘verbinding’, ‘communiceren’ en ‘korte lijnen’, kwamen voorbij.
Is het doel van de bijeenkomst behaald? Wethouder Elsbeth Koek van de gemeente Teylingen vertelde dat er volgend jaar passende jeugdhulp op de scholen wordt ingezet. Dit gebeurt sinds kort in het speciaal onderwijs en de volgende stap is om dat ook op de reguliere scholen toe te gaan passen. Haar collega Jolanda Langeveld (gemeente Lisse) zei dat ze aan de slag gaat, om erachter te komen wat zij zelf kan doen om de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuningsinstanties te verbeteren. Beide wethouders waren het erover eens, dat het zinvol is om te worden gevoed door verhalen uit de praktijk, waarmee ze het verschil kunnen maken. Gwen Spies van het Welzijnskwartier gaf aan, dat de jongerenwerkers van het Welzijnskwartier de scholen graag op maat ondersteunen. Ze kennen de jongeren en de gezinnen en kunnen binnen de schoolmuren extra ondersteuning bieden. Annelen van Schaardenburgh van het SWV beschreef de bijeenkomst desgevraagd als “zinvol en nuttig” en gaf aan dat het Loket Passend Onderwijs van het SWV de aangewezen instantie is, als het gaat om het delen van kennis tussen scholen onderling en het adviseren van scholen, ouders en leerlingen bij complexe problematiek.

Duidelijk is, dat de noodzaak voor optimale aansluiting tussen onderwijs en zorginstanties weer op ieders netvlies staat. Met de meeste jongeren in de middelbare schoolleeftijd gaat het goed, maar iedere jongere waar het niet goed mee gaat, zorgt voor veel ellende. Niet alleen voor de jongere zelf, maar voor het hele gezin. Wethouder Dennis Salman van de gemeente Noordwijk merkte op: “De verhalen raken me, want ook ik was ooit een kind dat extra ondersteuning nodig had. Het gaat erom dat we elkaar weten te vinden, in het belang van onze kinderen”.