Overzicht

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat scholen er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen een passende plek te bieden. Ook diegenen die extra ondersteuning nodig hebben. Zowel de nieuw aangemelde leerlingen, als zij die al op een school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Het uitgangspunt is telkens: ‘Wat heeft deze leerling nodig en kan de school dat bieden?‘ De afspraken die zijn gemaakt over extra ondersteuning worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden aan een leerling, dan moet deze er voor zorgen dat de leerling op een andere reguliere of speciale school wordt geplaatst. In het schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden. De zorgplicht voor passend onderwijs ligt in juridische zin bij het bevoegd gezag van de school.

Om een leerling aan te kunnen nemen, is het nodig dat er nog plaatsen beschikbaar zijn in de school, dat de ouders de grondslag van de school respecteren en dat het behalen van een diploma een haalbare kaart is. Dit laatste volgens het Inrichtingsbeleid van de school: een leerling met een VMBO-advies is niet toelaatbaar tot het VWO. Deze drie voorwaarden gaan vooraf aan de zorgplicht voor passend onderwijs

Termijnen zorgplicht

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen of een andere school. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders.

Verwijdering

De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt.