Overzicht

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs

Sommige leerlingen hebben de setting van speciaal onderwijs nodig om goed te kunnen leren. Scholen kunnen formuleren wat een leerling nodig heeft wat de reguliere school niet kan bieden. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs. De school voor voortgezet speciaal onderwijs bepaalt of zij een passend onderwijsprogramma kunnen bieden voor de onderwijsbehoeften van de leerling, en of de leerling toegelaten wordt.

Het VSO biedt een speciale setting met (zeer) specifieke begeleiding aan leerlingen die vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften hun uitstroomprofiel in het regulier onderwijs niet kunnen realiseren. Het VSO rust het onderwijs en de ondersteuning van kwetsbare leerlingen zo toe dat een soepele overgang mogelijk is naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. Met de gemeenten wordt samengewerkt en afgestemd met het oog op de zorg die de leerlingen nodig hebben.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring tot het VSO

Het bevoegd gezag van een school kan bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs aanvragen. Dit altijd in goed overleg met de ouders. Het Samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor bepaalde tijd. Iedere leerling waarvan een VO-school denkt dat een overstap naar het VSO wenselijk is, moet overleg gehad hebben met het Loket Passend Onderwijs, alvorens een aanvraag wordt ingediend.

Scholen versturen een aanvraag middels de 1Loket-module van Onderwijs Transparant. Het dossier bestaat uit een recent geëvalueerd en ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) aangevuld met relevante bijlagen. Het OPP dient te zijn ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling.

Wanneer het dossier compleet is zal er binnen 6 weken een besluit worden genomen. De adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) geeft aan de directeur van het Samenwerkingsverband een advies over de aanvraag.

Het besluit van de aanvraag zal voor de school via de 1Loket module beschikbaar worden gemaakt. Aan de school en aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) wordt een afschrift van de TLV worden toegezonden. Bij afwijzing van de aanvraag zal een onderbouwing toegevoegd worden om inzicht te geven in de totstandkoming van de uitspraak van de ACT.

Na het advies van de ACT en het besluit van het Samenwerkingsverband blijft het dossier nog 3 jaar in bezit van het Samenwerkingsverband.

Scholen buiten de regio

Scholen buiten onze regio die geen gebruik maken van Onderwijs Transparant kunnen een inlog aanvragen via het secretariaat voor de 1Loket-module om een aanvraag in te dienen.

Scholen die voor het PO-VO traject niet gekoppeld zijn aan onze regio (en een pre-advies willen aanvragen), kunnen het aanvraagformulier gebruiken en samen met de benodigde stukken (beveiligd) mailen naar het secretariaat van de ACT.

Toelaatbaarheid Cluster 1 en 2

Onder cluster 1 en 2 valt onderwijs voor visueel of auditief gehandicapte kinderen of kinderen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden. Hebt u uw kind aangemeld bij een instelling voor cluster 1 of 2, dan gelden andere procedures.

Leerlingen met ernstige visuele beperkingen (cluster 1)

Visio verzorgt in de regio specialistische onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met visuele beperkingen. Zowel in het regulier onderwijs, als in eigen gespecialiseerde VSO- scholen. De procedure voor aanmelding en toelating bij een school van Visio is beschreven op de website www.visio.org.

Is een leerling toelaatbaar dan wordt een passend arrangement samengesteld, in overleg met ouders en school. Jaarlijks overleggen Visio en Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek over de mogelijkheden om de samenwerking te versterken.

Leerlingen met ernstige auditieve of communicatieve beperkingen (cluster 2)

De Koninklijke Auris Groep biedt onderwijs en begeleiding voor leerlingen met een auditieve of communicatieve beperkingen. Zowel in het regulier onderwijs, als in eigen gespecialiseerde VSO-scholen. In de regio van het Samenwerkingsverband doet dit Auris de Weerklank.
Deze school maakt geen deel uit van het Samenwerkingsverband. Informatie over aanmelding en toelating is te vinden op website www.auris.nl

Jaarlijks overleggen de Koninklijke Auris Groep en Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek over de mogelijkheden om de samenwerking te versterken.