Overzicht

Doorverwijzen naar een andere school

Het Samenwerkingsverband kent meerdere soorten overgangssituaties. Het is voor het toekomstperspectief van de betrokken jongeren erg belangrijk dat deze situaties goed verlopen. Het Samenwerkingsverband heeft als taak om samen te werken en af te stemmen met andere betrokken als het gaat om overstappen van of naar een school.

Overstapprocedures die nog niet elders op deze website beschreven staan, vindt u hieronder. Voor alle overgangssituaties geldt dat gebruik kan worden gemaakt van bestaande  samenwerkingsrelaties en de ontwikkelde werkwijzen.

Overstapprocedure VO-VO

In dit document wordt de overstapprocedure beschreven naar Voortgezet Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs (VO-VO).

Bijzondere regeling Praktijkonderwijs

Als voor een leerling een overstap naar het Prijkonderwijs (PrO) vanuit het vmbo (met lwoo) of VSO wenselijk wordt geacht, kan er via een bijzondere regeling een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Praktijkonderwijs worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.

Overstap VSO - VO

Beleid overstap van vso naar regulier vo binnen Samenwerkingsverband V(S)O Duin- Bollenstreek

Overleg voor moeilijk plaatsbare leerlingen

Als het moeilijk is voor een school om voor een leerling geschikte plek te vinden op een andere school, kan de leerling ingebracht worden bij het Loket Passend Onderwijs (met toestemming van ouders). Het Loket Passend Onderwijs ondersteunt scholen op hun verzoek bij het nakomen van de zorgplicht. Scholen kunnen het loket inschakelen voor vragen en advies over moeilijke dossiers en overgangen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Loket Passend Onderwijs richt zich op zowel inhoudelijke aspecten als op het stimuleren van duidelijke procedures en goede registratie.