Home

Symbiose

Symbioseonderwijs wordt verzorgd door het Teylingen College, locatie KTS. De doelstelling is leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een regulier vmbo diploma van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na goedkeuring door het Samenwerkingsverband.

Wat houdt het in?

Deze voorziening biedt een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving voor de theorievakken. Daarnaast wordt onderwijs geboden in een reguliere beroepsafdeling. Nauwgezette afstemming tussen symbiose, leerling, ouders en jeugdhulp is veelal van toepassing in de begeleiding van leerlingen die de symbiose bezoeken. In de symbiose wordt samen met de leerling gewerkt aan individuele leerdoelen.

Er kan ingestroomd worden in leerjaar 1 of 2 (basisberoepsgerichte leerweg tot en met theoretische leerweg) en in leerjaar 3 (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg).

In de symbiosegroep stromen leerlingen in vanuit zowel het regulier- als het (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen volgen het reguliere curriculum en kunnen een vakdiploma halen in de opleidingen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR); Bouwen, Wonen en Interieur (BWI); Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Ondersteuning

De ondersteuning is gericht op:

 • het voorspelbaar en inzichtelijk maken van onderwijs en sociale situaties;
 • het begeleiden bij en aanleren van plannen, structureren en organiseren;
 • het beperken van en leren omgaan met druk-en stressfactoren;
 • het intensiveren of normaliseren van de relatie van leerling en leraar;
 • het actief betrekken en inzetten van ouders en hulpverlening;
 • het beperken van en leren omgaan met afleidingen in tijd, ruimte en relaties;
 • het resultaat dat leerlingen weten waarom zij in de symbioseklas zitten, waar zij aan werken en welke resultaten zij hebben behaald.

Toelaatbaarheid en plaatsing

Symbioseonderwijs is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen waarvoor de navolgende condities gelden:

 • Uit de niveaubepaling blijkt dat de leerling presteert op het niveau dat ligt tussen basisberoepsgericht leerweg en theoretische leerweg;
 • Op de toeleverende school is gebleken dat de leerling aangewezen is op specifieke ondersteuning in het voortgezet onderwijs die door de symbiose geboden kan worden. Betrokkenen twijfelen tussen een plaats in het speciaal of het regulier onderwijs;
 • Door de school van herkomst is gewerkt met handelingsgerichte doelen en er is een ontwikkelperspectiefplan (OPP) of groeidocument opgesteld dat in de afgelopen twee maanden is geĆ«valueerd;
 • De toeleverende en de plaatsende school zijn er beide van overtuigd dat het behalen van een diploma vmbo basis, kader of theoretische leerweg realistisch en haalbaar is met de mogelijkheden van basisondersteuning in de symbioseklas;
 • Er een positief advies zijn afgegeven door het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en een positief besluit afgegeven door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Dit wordt door de toeleverende school aangevraagd in Onderwijs Transparant;
 • In de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband staat voor hoe lang deze wordt afgegeven. Bij verlenging dient een nieuwe aanvraag voor een toelaatbaarheid te worden afgegeven door het Samenwerkingsverband.
 • Symbioseonderwijs is bedoeld voor leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek. Aan plaatsing van leerlingen buiten de regio van het Samenwerkingsverband zijn kosten voor de VO-school van herkomst verbonden. Voorafgaand aan een toelaatbaarheidsbeoordeling door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek moet er door de toeleverende school en/of het Samenwerkingsverband van de postcode van de woonplaats van de leerling moet er een schriftelijke garantstelling zijn betreffende de aanvullende bekostiging voor de gehele periode dat de leerling de Symbiose bezoekt. Daarnaast gelden specifieke voorwaarden m.b.t. plaatsing. Zo gaan leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek altijd voor en er moet er voldoende plaats zijn in de groep waarvoor de leerling in aanmerking komt.

Contact

Voor meer informatie over aanmeldings- en toelatingsprocedure vanuit het PO of VO kunt u terecht bij het Loket Passend Onderwijs.

De procedure voor overstap vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs