Overzicht

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Voor elke leerling is de overgang naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs een belangrijke maar tevens spannende stap in hun schoolloopbaan. Om er voor te zorgen dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften optimaal van de ene vorm van onderwijs naar de andere doorstromen, is een goede aansluiting tussen het primair/speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs van groot belang.

Overstapprocedure

In dit document wordt de overstapprocedure beschreven naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs vanuit het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. Deze procedure is een aanvulling op de algemene overstapprocedure PO-VO en betreft leerlingen die voor schooljaar 2020-2021 worden aangemeld bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

In Onderwijs Transparant wordt een advies toelaatbaarheid (TLV) aangevraagd middels de daarvoor ingerichte route met toevoeging van een recent (niet ouder dan 6 maanden) geƫvalueerd OPP/groeidocument.

De ACT bekijkt de aanvraag en komt al dan niet tot een positief advies TLV.

SCHOLEN DIE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN ONDERWIJS TRANSPARANT

PO-scholen buiten onze regio die voor het PO-VO traject niet gekoppeld zijn aan onze regio (en een pre-advies willen aanvragen), kunnen het aanvraagformulier gebruiken en samen met de benodigde stukken mailen naar het secretariaat van de ACT.