Overzicht

Samenwerking met jeugdhulp en gemeenten

Leerlingen zijn gebaat bij een goede afstemming en samenwerking tussen de ondersteuning die op school, thuis en eventueel middels Jeugdhulp geboden wordt. De ambitie is om zoveel als mogelijk te waarborgen dat zij veilig en positief opgroeien, passend leren en zowel nu als later mee kunnen doen naar vermogen. Deze ambitie vraagt om een integrale aanpak met één plan voor één kind of gezin.

Jeugd- en Gezinsteams

Op alle scholen is structureel Jeugdhulp aanwezig door middel van een vast contactpersoon uit de Jeugd- en gezinsteams. De Jeugd en Gezinsteams richten zich op de problemen van kinderen en jongeren die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu, of buurt en vrije tijd. De school richt zich op problemen die te maken hebben met het leren en de omgang met elkaar in de school. De vaste contactpersoon bij het JGT  kan rechtstreeks benaderd worden door de coördinator ondersteuning. Onderwijs- en JGT professionals werken waar nodig samen aan integrale passende ondersteuning.

Afstemming met gemeenten

Het samenwerkingsverband werkt samen met de gemeenten om afstemming tussen onderwijs en zorg zo goed mogelijk te laten verlopen en waar het kan te verbeteren.

In het Ondersteuningsplan is een paragraaf opgenomen, die samen met de gemeenten is opgesteld en die ook terug te vinden is in het Jeugdbeleidsplan van de gemeenten. Op basis daarvan is een ontwikkelagenda opgesteld waarover periodiek overleg plaatsvindt om de stand van zaken en voortgang vast te stellen.

Zo overleggen gemeenten en het Samenwerkingsverband bijvoorbeeld over zorg aan minderjarigen; een taak die sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijk is van gemeenten voor alle jongeren. In dit overleg horen tenminste besproken te worden de thema’s:

  • Jeugdhulp;
  • Leerplicht;
  • Leerlingenvervoer;
  • Onderwijshuisvesting;
  • Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en dagbesteding.
Maar ook wordt overlegd over het realiseren van begeleiding van jongeren op school,  ondersteuning aan ouders bij het opvoeden van kinderen, het uitvoeren van de Participatiewet (een brede regeling voor mensen die wel kunnen werken, maar niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen), toeleiding naar dagbesteding enz.