Overzicht

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Samenwerkingsverband heeft een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van deze regeling is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een stappenplan is vastgelegd wat er gebeurt met een melding van kindermishandeling en/of huiselijk geweld die binnenkomt. En heel belangrijk, wie wat op welk moment doet. Het samenwerkingsverband verwijst voor de Meldcode die wordt gehanteerd naar de site: https://www.handelingsprotocol.nl/vo-utrecht.

Personeelsleden van het Samenwerkingsverband zijn op de hoogte van de meldcode en de eigen verantwoordelijkheid daarin. Ook heeft het Samenwerkingsverband een aandachtsfunctionaris. Deze functionaris is vraagbaak voor medewerkers van het Samenwerkingsverband, draagt zorg voor de deskundigheid van collega’s, weegt signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, raadpleegt zo nodig deskundigen en beslist of een melding bij Veilig Thuis Hollands Midden geïndiceerd is.