Overzicht

Wat als het anders loopt?

U merkt dat uw kind ongelukkig is op school en (steeds verder) achterop raakt met schoolwerk, en/of de mentor/docent heeft aangegeven zich zorgen te maken over uw kind. Wat kunt u doen?

Stap 1: met elkaar in gesprek

U of de mentor ziet dat het niet goed gaat met uw kind op school. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. De belangrijkste eerste stap is dat u en de mentor elkaar informeren over de situatie en met elkaar in gesprek gaan. Moeten we ons zorgen maken? Waar moeten we ons zorgen over maken? Waar denkt de school aan? Hoe denkt u er zelf over? En welke stappen kunnen worden gezet?

Stap 2: informeren en oriënteren 

Na het gesprek (stap 1) is het goed om informatie in te winnen en ezel goed voor te bereiden op het vervolg. Wat zijn de mogelijkheden die de school heeft, wat mag en kan de school doen? Wat kunt u van de school verwachten en vragen? En ook: Wat kunt u als ouder(s)/opvoeder(s) bijdragen? En wat kan uw kind vertellen?

Stap 3: onderzoek naar de oorzaak

De onderzoeksfase begint. Wat is er nodig om de situatie duidelijk te krijgen? Het kan voorkomen dat iemand uit het Ondersteuningsteam op school meekijkt naar uw kind, bijvoorbeeld een ondersteuningscoördinator of een deskundige in de school. De inzet van mensen van buiten de school mag alleen na toestemming van u als ouder(s)/opvoeder(s). U en uw kind worden, op ieder niveau, betrokken en samen kijkt u wat nodig en passend is.

Stap 4: een plan maken

De onderzoeksfase levert een plan op. Soms kan de school uw kind begeleiden vanuit de mogelijkheden van de school. Welke mogelijkheden dit zijn, staat beschreven op de website of schoolgids van de school (schoolondersteuningsprofiel). Soms is hulp van buiten school nodig. In overleg met u wordt deze ondersteuning ingezet. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas en op de school van uw kind. Ook wat u en uw kind zelf kunnen bijdragen in de situatie is van belang. De ondersteuning en afspraken hierover worden vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Soms wordt alleen een handelingsplan gemaakt.

Stap 5: evalueren van het plan

Het plan dat is uitgevoerd wordt geëvalueerd. Is het gelukt om met aanpassingen uw kind weer een goede plek te bieden binnen de school? Moet er misschien nog iets extra’s gebeuren? Ook bij deze stap overlegt de school met u (en zo mogelijk ook met uw kind) over de situatie. Wat heeft geholpen? Wat hielp minder goed? Wat passen we aan en proberen we nog eens? Met een aangepast plan wordt stap 4 nog eens gedaan.

Stap 6: een andere school

Stel dat het de school, ondanks alle plannen, niet lukt om een goede plek voor uw kind te organiseren. Dan kijkt de school samen met u naar een goed vervolg voor uw kind op een andere school (zorgplicht). Het kan zijn dat een andere reguliere school in de buurt de passende ondersteuning wel kan bieden. Het kan ook zijn dat uw kind intensievere ondersteuning nodig heeft en naar het speciaal onderwijs overstapt.

Als je er met school (nog) niet uitkomt

Neem contact op met:

  • Het Loket Passend Onderwijs voor onafhankelijke en duidelijke informatie over passend onderwijs
  • De vraagbaak van Ouders & Onderwijs  voor informatie en advies over de ondersteuningsroute
  • Onderwijsconsulenten, wanneer u met school of het samenwerkingsverband nog niet tot een goede oplossing komt
  • Ziezon wanneer er sprake is van een chronische ziekte en aanpassingen nodig zijn
  • Het Centrum voor Consultatie en Expertise wanneer er sprake is van een ernstige beperking of stoornis en het ondanks de inzet van professionals de leerling dreigt thuis te zitten of al thuis zit.
  • De Geschillencommissie/rechter bij verschil van mening tussen u en de school, ongelijke behandeling of het niet nakomen van afspraken
  • Vertrouwenspersoon intern/extern bij vermoeden van onheuse bejegening en overleg over te nemen stappen