Nieuwsoverzicht

Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool

Verhoging IQ grens van 70 naar 75
In de ontheffingsgronden is beschreven welke leerlingen niet vallen onder de verplichting tot het maken van een eindtoets. In deze beleidsregel wordt aangegeven dat dit onder andere geldt voor leerlingen met een IQ lager dan 70. Dit is gewijzigd in een IQ van 75. Klik hier voor meer info.
Adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’
Vanaf schooljaar 2017/2018 zullen de eindtoetsen de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’ bevatten. De eindtoetsen moeten namelijk voor alle leerlingen die een eindtoets moeten maken, leiden tot een passend toetsadvies. Dit advies is het laagste advies dat de eindtoets geeft; om die reden geldt de verplichte heroverweging in dit geval niet. Wanneer bijvoorbeeld een leerling van de basisschool het advies PrO heeft gekregen en op de eindtoets het advies PrO/ vmbo-bb haalt, verplicht deze toetsuitslag de basisschool niet tot een heroverweging van het schooladvies.
Gezamenlijke ankeropgaven in de eindtoetsen
Om ervoor te zorgen dat alle eindtoetsen qua niveau onderling voldoende vergelijkbaar zijn, zullen de eindtoetsen vanaf 2018 een gezamenlijke set van ankeropgaven bevatten. Deze gezamenlijke set van opgaven (een anker) stelt de toetsaanbieders in staat om hun eindtoets op een eenduidige en gelijke manier te normeren. Dit anker zorgt bovendien voor een gelijke normering over meer jaren. Het is immers cruciaal dat het voor leerlingen en scholen niet uitmaakt welke eindtoets wordt afgenomen.
Bron: Rijksoverheid