Nieuwsoverzicht

Pilot hernieuwde aanvraag preadvies en TLV

Het Samenwerkingsverband onderzoekt vanuit een pilot de mogelijkheden om de bestaande aanvraag- en behandelprocedure met betrekking tot preadviezen en TLV-aanvragen efficiënter en doelmatiger te maken. In deze pilot wordt de mogelijkheid geboden om de deskundige van de verwijzende en/of de ontvangende school deel uit te maken van de ACT die de directeur van het samenwerkingsverband adviseren. De pilot start in december 2018 met de Thermiek en Het Duin v.w.b. in ieder geval de so schoolverlaters.

Deze notitie beschrijft de pilot m.b.t. hernieuwde aanvraag preadvies en TLV:

Hernieuwde werkwijze aanvragen TLV pilot 2018