Nieuwsoverzicht

Opting Out LWOO in de Duin- en Bollenstreek

Vanaf 1 januari 2016 geeft het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (en niet langer de RVC) de toelaatbaarheidsverklaring voor het PrO en de aanwijzingen voor LWOO af voor leerlingen die op de vo-scholen in de regio Duin- en Bollenstreek zitten. Vooruitlopend op het loslaten van de landelijke criteria en duur van lwoo, kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Dit houdt in dat samenwerkingsverbanden zelf criteria en procedure kunnen vaststellen om te beoordelen of een leerling is aangewezen op LWOO.

Het bestuur van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek heeft, nadat overleg met de
scholen heeft plaatsgevonden, gekozen voor een specifieke vorm van opting out, namelijk
populatiebekostiging. Het Samenwerkingsverband kiest ervoor om helemaal niet meer te indiceren voor LWOO.

Het Samenwerkingsverband geeft dus per 1 januari 2018 geen lwoo-aanwijzing meer aan individuele leerlingen. Het Samenwerkingsverband verdeelt de middelen over groepen leerlingen op basis van een verdeelsleutel aan de vmbo-scholen binnen het Samenwerkingsverband met een LWOO-licentie. De scholen kunnen hieruit ondersteuning voor groepen leerlingen betalen en organiseren. Voor het praktijkonderwijs vindt geen verandering plaats.

In het Addendum bij Ondersteuningsplan 2016-2020 m.b.t. opting out lwoo zijn de keuzes beschreven die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt maakt rondom de inpassing van LWOO en PrO binnen passend onderwijs. Het vormt een aanvulling op het ondersteuningsplan 2016-2020.