Nieuwsoverzicht

Onderwijstijd en maatwerk voor leerlingen met een beperking

Maatwerk in onderwijstijd is per 1 augustus in bijzondere situaties mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. In het speciaal onderwijs bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de verplichte onderwijstijd al een aantal jaar. Het uitgangspunt is om leerlingen toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met de ouders/verzorgers aan.

Vanuit de regeling kan de inspectie op verzoek van het bevoegd gezag ermee instemmen dat om lichamelijke of psychische redenen voor individuele leerlingen wordt afgeweken van de verplichte onderwijstijd (Artikel 6g. WVO). Hierbij moet het bevoegd gezag de beslissing om de leerling minder onderwijs op school te laten volgen goed onderbouwen aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarnaast verklaart het bevoegd gezag dat de wettelijk vertegenwoordigers van de leerling op de hoogte zijn en het handelingsdeel van het OPP hebben ondertekend. In het ontwikkelingsperspectief wordt onder andere vastgelegd welke ondersteuning aan de leerling wordt geboden en hoe de leerling weer toegroeit naar het volledig aantal uren onderwijs op school.

Lees meer op de website van de Inspectie van het Onderwijs bij Maatwerk in onderwijstijd voor leerlingen met een beperking.