Nieuwsoverzicht

Coach2School-trajecten voor thuiszitters

Pilot Coach2School voor thuiszittende leerlingen:

Het Samenwerkingsverband wil dit schooljaar de aanpak van thuiszittende leerlingen versterken door de inzet van 15 Coach2School-trajecten voor leerlingen en daaraan gekoppeld een training PMA-gesprekken voor professionals van de scholen. De Coach2School-trajecten en de PMA-training zullen worden uitgevoerd door EduMind. De coaching en begeleiding van leerlingen vanuit de PMA-methodiek is tevens gekoppeld aan een onderzoek vanuit de Universiteit Leiden. Zij onderzoeken de PMA-methodiek als interventie voor school-aanwezigheidsproblemen.

Coach2School-trajecten:

Het doel van het Coach2School-traject is (via de PMA-methodiek) onderwijs-belemmerend gedrag weg te nemen en/of te verminderen en daardoor het thuiszitten of voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. PMA is een vraagmethodiek waarbij er samen met de leerling wordt gezocht naar de onderwijsgerelateerde triggers die het gedrag van (vaak onbewust) kunnen beïnvloeden. Met behulp van PMA worden deze triggers aangepakt en wordt met behulp van school toegewerkt naar volledige schoolgang.

Training PMA-gesprekken voor scholen:

Vanuit de training “PMA-gesprekken met leerlingen” krijgen ook de scholen de kennis en vaardigheden aangereikt om deze methodiek toe te passen en vergroten daarmee hun ondersteuningsmogelijkheden t.a.v. de gerichte aanpak van leerlingen die niet naar school gaan.

De training is bedoeld voor professionals van de scholen die in hun werk leerlingen ondersteunen om onderwijs-belemmerend gedrag aan te pakken. Het betreft doorgaans begeleiding in situaties waarin leerlingen zelf hun eigen gedrag of het eigen gevoel niet kan (bij)sturen. Problemen die kunnen leiden tot thuiszitten en voortijdig schoolverlaten.

Tijdens de training wordt ingegaan op de werking van het (onderbewuste) brein en leert men gesprekken voeren via de PMA-methodiek (lichte vorm van coaching). Er wordt geleerd de triggers in het heden te onderkennen en het gesprek met de leerling aan te gaan. Een eerste stap naar de onderliggende oorzaak en gedragsverandering. Naast het effect op leerlingen, is het doel ook dat het voor docenten/begeleiders een positief effect heeft in de uitvoering van hun functie; meer werkplezier en rust, minder stress en effectief omgaan met anderen.

Subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds

Een gedeelte van de training voor professionals wordt financieel ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014 – 2020), vanuit de subsidie Duurzame Inzetbaarheid. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.