Overzicht

Meld ervaringen

Wij streven ernaar om procedures goed te laten verlopen. Wanneer dit naar uw mening niet het geval is, neem dan a.u.b. contact met ons op. Wij bespreken dit met u en zoeken naar manieren om zaken alsnog naar tevredenheid af te handelen en ons werk te verbeteren. Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is daarom benieuwd naar uw ervaringen.

Wanneer wij er naar uw mening in gesprekken met elkaar niet in slagen om er gezamenlijk goed uit te komen, dan kunt u op de volgende wijze uw bezwaren kenbaar maken.

Bezwaar rond besluit Toelaatbaarheidsverklaring

Wanneer een school of ouders bezwaar hebben t.a.v. een besluit betreffende een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van het samenwerkingsverband binnen 6 weken na datum afgifte TLV. Na het horen van de aanvragende school en/of ouders kan het bestuur van het samenwerkingsverband besluiten de aanvraag nogmaals aan de ACT voor te leggen of de TLV-verklaring te handhaven. Het besluit van het bestuur heeft de status van een beschikking in de zin van artikel 1:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat betekent dat alsnog bezwaar aangetekend kan worden tegen dit besluit bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring.

Niet eens met de ondersteuning op school of een besluit van school

Als ouders het niet eens zijn met de ondersteuning die hun kind van de school ontvangt, kunnen zij hiertegen bezwaar maken bij de school. Bij het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband kan in voorkomende gevallen gevraagd worden om mediation of een second opinion. Als een verschil van mening niet kan worden opgelost in overleg, kunnen ouders verschillende stappen zetten om hun belangen te behartigen.

Het kan voorkomen dat ouders zich niet in een besluit van de school kunnen vinden. Ook in situaties waarin de informatieverstrekking en de onderlinge communicatie goed verliepen. In dat geval kunnen ouders een beroep doen op ondersteuning van De Onderwijsconsulenten.

Het Samenwerkingsverband kan bij besluiten genomen door het Samenwerkingsverband ouders ook de mogelijkheid van een second opinion aanbieden. Bijvoorbeeld door hier om te vragen bij een voorziening van een ander Samenwerkingsverband.